סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

למיימינין בה - אורך ימים

זבחים סד ע"ב


"חוץ מן העולה לשלשה דברים הללו, שעולים דרך מערב ויורדין דרך מערב, עולין דרך ימין ויורדין דרך ימין.
 - דרך ימין?! דרך שמאל הוא!...
רבא אמר: מאי ימין? ימין דמזבח, ומאי שמאל? שמאל דגברא.
וניתני או אידי ואידי דמזבח, או אידי ואידי דגברא! קשיא".


נתקשתה הגמרא מה ראתה הברייתא להזכיר תמיד דוקא ימין למרות שמדובר בכיוונים המנוגדים.
ומסקנת הגמרא: קשיא!

הביאו הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף נב ע"ב, והערוך בערך תיובתא, בשם רבינו חננאל: דהיכא דאמרינן קשיא דפלוני קשיא לא נדחו דברי אותו פלוני לגמרי, אבל הדבר תלוי ועומד הוא, וכי מעיינת בהך קושיא שפיר מתרצא. הילכך אפשר דהלכתא כוותיה, כך הוא קבלה בידינו מהגאונים ז"ל.
וכך כתב רש"י במסכת סנהדרין דף עב ע"א:
"קשיא - ...ומכל מקום תיובתא לא הוי... ואיכא לשנויי בדוחקא כדשנין".

כיצד אם כן ניתן לתרץ את קושיית הגמרא?
 
מי שנכח בחופה כאשר היה עורך אותה הרב מרדכי אליהו זצ"ל הריני כפרת משכבו, היה רואה שהיה רגיל בתחילת החופה לתקן תיקון גדול (מסכת סוכה דף נא ע"ב) של צניעות.
היה עומד כאשר פניו אל החתן והכלה, ומכריז: "הגברים יעמדו לימיני, והנשים לימין הכלה"!

והנה ודאי שגם עליו קשה קושיית הגמרא: מה נפשך! ניתני או אידי ואידי דגברא, או אידי ואידי דכלה!

אלא כל השומע יבין, דחזינן גברא רבא, שהלך בשיטת רבא, ולא רצה להזכיר אלא ימין דמסטרא דחסד, ימין ה' עושה חיל. למיימינין בה - אורך ימים איכא, וכל שכן עושר וכבוד (מסכת שבת דף סג ע"א).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר