סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו – הבל  

 

"אמר רב: בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו, אלמא קסבר: חבטה, קרקע עולם הוא דמזקא ליה; ושמואל אמר: להבלו וכל שכן לחבטו, ואם תאמר: לחבטו אמרה תורה ולא להבלו, התורה העידה על הבור ואפילו מלא ספוגין של צמר. מאי בינייהו? איכא בינייהו דעבד גובה ברשות הרבים, לרב אגובה לא מיחייב, לשמואל אגובה נמי מיחייב" (בבא קמא, נ ע"ב).

פירוש: גמרא אמר רב: בור שחייבה עליו התורה לשלם על נזקיו הרי זה דווקא לנזק שנגרם על ידי הבלו של הבור מחמת מחנק באווירו של הבור, ולא לחבטו, לנזק שנגרם מחמת החבטה בקרקעיתו של הבור, שעליו אינו משלם. ומסבירים: אלמא קסבר [מכאן שסבור] רב כי בענין חבטה קרקע עולם הוא דמזקא ליה [שמזיקה אותו] ועל כך אין חופר הבור אחראי. ושמואל אמר: להבלו חייבה תורה על נזקי בור וכל שכן לחבטו. ומוסיף: ואם תאמר כי דווקא לחבטו אמרה תורה שחייב ולא להבלו כלל. על כך יש להשיב: הרי התורה העידה בסתם על הבור שחייב עליו והכוונה לכל בור ואפילו זה שהוא מלא בתחתיתו ספוגין של צמר שאין אפשרות להיחבל מחמת החבטה בקרקע. ושואלים: מאי בינייהו [מה ההבדל המעשי ביניהם בין רב ושמואל] לגבי חיוב בנזקי הבור? והרי בכל בור יש גם הבל וגם חבטה! ומשיבים: איכא בינייהו [יש ביניהם הבדל] במקרה דעבד [שעשה] גובה (מקום מוגבה) ברשות הרבים בלא חפירה, שגובהו עשרה טפחים, ונפלה בהמה ממקום מוגבה זה ומתה. לדעת רב על גובה לא מיחייב [מתחייב] בחיוב בור שהרי לא היה כאן נזק של הבל, לדעת שמואל על גובה נמי מיחייב [גם כן מתחייב] משום בור, שהרי אף כאן היתה חבטה (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).

 

שם: הבל         שם באנגלית: Lethal fume           שם מדעי: Marsh gases

שם נרדף במקורות: הבלא


נושא מרכזי: מהו ההבל הממית בבור וב"אגמא"


לפני שנפנה לזהות את ה"הבל" הממית בבור נבדוק את משמעות המילה בהקשרים אחרים. במקרא מופיעה מילה זאת פעמים רבות על מנת לתאר דבר חסר חשיבות או תועלת וכביטוי לשטות. פסוק ידוע לכל הוא הפסוק בקהלת (א ב'): "הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל". בירמיהו (ב ה') נאמר: "כה אמר ה' מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי ויּלכו אחרי ההבל ויהבלו". בתהלים (קמד ד'): "אדם להבל דמה ימיו כצל עובר" ובמשלי (לא ל): "שקר החן והבל היפי אשה יראת ה' היא תתהלל" ועוד עשרות רבות של איזכורים.

בספרות חז"ל קיבלה המילה הבל משמעות פיסית ופירושה אד או אוויר חם. מסתבר שמשמעות זו קשורה למשמעות המקורית של המילה משום שאדים או אוויר חם חסרים ממשות פיסית מוגדרת בהשוואה למוצק ונוזל. בתוספתא (תרומות, ליברמן, פ"ז הל' י"ג) העוסקת בסכנת הטלת ארס על ידי נחש בנוזלים או מאכלים גלויים נאמר: "... מים שנתגלו וחיממן אסורין משום גלוי, מים חמין כל זמן שמעלין הבל אין בהן משום גלוי". בתוספתא שבת (ליברמן, פט"ז הל' כ'): "הרוחץ במי טבריה לא יזלפו עליו אחרים אבל מזלף על ידי עצמו. רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לא יזלף הוא על ידי עצמו מפני שמרבה הבל וכו'". בתוספתא (יבמות, ליברמן, פ"י הל' ו) מתוארים סימני סריס: "... אחרים אומרים כל שטובל בצונן בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל וכו'". במשנה בשבת (פ"א מ"ו): "בית שמאי אומרים אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור אלא כדי שיהבילו מבעוד יום וכו'". מפרש רע"ב: "שיהבילו - שיתחממו שיעלה בהם ההבל". בכל איזכורים אלו המילה הבל נרדפת למילה אדים או קיטור(1).

משמעות נוספת למילה הבל היא אוויר חם גם אם איננו מכיל אדים. בספרות חז"ל מופיעה רשימה של חומרים המוסיפים הבל כלומר מחממים. אמנם בחלק מהמקרים ניתן לראות שיחרור של אדים אך לא תמיד. חומרים אלו מוזכרים בהקשר של נזקי בתים ובהלכות בישול בשבת. לגבי נזקי בתים נאמר: "... מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד" (בבא בתרא, פ"ב מ"א). מפרש רש"י (בבא בתרא, יז ע"א): "הסלעים - אבנים שהאור יוצא מהן שקורין קויליי"ש שכל אלו קשין לחומה שמוציאין הבל". ד"ר מ. קטן(2) מזהה cheilos כאבני צור. לגבי שבת נאמר: "אמר רבא: מפני מה אמרו: אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה גזרה שמא ירתיח" (שבת, לד ע"א).

האוויר המשתחרר מהפה בעת דיבור נקרא בהשאלה הבל: "אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן" (שבת, קיט ע"ב). "... אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: החזיר להן תשובה! אמר לפניו: רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם" (שבת, פח ע"ב). לאור משמעויות המילה הבל המוכרות ללומדי הגמרא המפגש עם דברי רב האומר שנזקי נפילה לבור נגרמים מההבל הנמצא בתוכו מעורר תמיהה רבה. לענ"ד ניתן להסביר את דבריו אם נרחיב את המושג הבל ונכלול בו גם גזים רעילים המשתחררים מדפנות וקרקעית החפירה. מקור גזים אלו הוא בהתפרקות חומר אורגני הנמצא בקרקע הלחה והביצתית של בבל. הגז העיקרי המשתחרר כתוצאה מפעילות מיקרואורגניזמים הוא המתאן המכונה גם גז ביצות (Marsh gas או Swamp gas). גז דליק זה דווח כבר על ידי פליניוס כבר בתקופת האימפריה הרומית.

בבל כפי שהיא מתוארת על ידי האמוראים הייתה עשירה במים. במסכת מועד קטן (ד ע"א) אנו לומדים: "איתיביה רבי ירמיה לרבי זירא: אבל לא ממי גשמים ולא ממי קילון! אמר ליה: ירמיה ברי, הני אגמים דבבל כמיא דלא פסקי דמו"(3). במסכת סנהדרין (קח ע"א) מסופר על דור הפלגה: "אמרו: כלום צריכין אנו לו אלא לטיפה של גשמים - יש לנו נהרות ומעינות שאנו מסתפקין מהן". העובדה שבבל מישורית גרמה להתנקזות מים אליה. בגמרא בתענית (כב ע"ב) נאמר: "תניא נמי הכי: שנה שגשמיה מרובין, אנשי משמר שולחין לאנשי מעמד: תנו עיניכם באחיכם שבגולה שלא יהא בתיהם קבריהם". מפרש רש"י: "ובגולה - בבל, שהיא במצולה. מתריעין על רוב גשמים - שלא ירדו. שלא יהו בתיהם קבריהן - שעמוקה היא, ונטבעים בתיהם במים".

נשים לב לכך שפעמים רבות קוראת הגמרא לנוף הפתוח מסביב לאזורי המגורים בשם "אגמא". בנוף זה היו שטחי אחו וביצות ובהם צמחייה צפופה. מסתבר שמקור השם הארמי "אגמא" הוא בשם אגם בעברית המציין בית גידול לח או מימי. בישעיהו (מא י"ח) למשל נאמר: "אפתח על שפיים נהרות ובתוֹך בקעות מעינות אשים מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים". שור שנגח הסתתר ב"אגמא": "דקטל וערק לאגמא, דקטל וערק לאגמא"(4) (בבא קמא, מא ע"א). אדם הרוצה להסתיר שור שנגח מבריח אותו ל"אגמא": "אי אהדרתיה ניהלי הוה מערקנא ליה לאגמא"(5) (בבא קמא, מה ע"א). קרוב לוודאי שאגמא הוא ביצה או קרקע רווית מים משום שגדלים בה קנים ומכאן הביטוי "קטיל קני באגמא הוה"(6) (שבת, צה ע"א). אין לתת מים ליונים בשבת משום שהן יכולות להשיגם בכוחות עצמן: "אלא שאני מיא דשכיחי באגמא"(7) (שבת, קנה ע"ב). באגמא עלולים אפילו לטבוע: "ההוא גברא דטבע באגמא דסמקי" (יבמות, קכא ע"א). רש"י: "אגמא דסמקי - אגם של אותו מקום. אגם מרש"ט(8) בלע"ז עומד במקומו ואינם מים חיים כמים שיש להם סוף דמו שאינו יכול לשוט על פניהם למרחוק וכו'". באגמא ניתן למצוא דגים: "רב פפא אמר: כגון ששכרו ללקט מציאות. והיכי דמי? דאקפי אגמא בכוורי" (בבא מציעא, יב ע"ב). מפרש רש"י: "דאקפי אגמא בכורי - שצף הנהר חוץ לגדותיו, וצפו הדגים שם, וכשיבשו המים היוצאים נמצאו שם דגים הרבה, דאקפי תרגום של הציף, כדמתרגמינן ויצף הברזל - וקפא ברזלא (מלכים ב, ו)".


הקרקע הביצתית אפשרה לגדל גידולים שונים ללא גשם או השקייה: "אמר רבי אושעיא: מאי דכתיב שוכנת על מים רבים רבת אוצרת. מי גרם לבבל שיהו אוצרותיה מלאות בר - הוי אומר מפני ששוכנת על מים רבים. אמר רב: עתירה בבל דחצדא בלא מיטרא. אמר אביי: נקיטינן, טובעני ולא יובשני"(9) (תענית, י ע"א). מפרש רש"י: "מים רבים - שמשקין שדותיהן, דבבל עמוקים מכל הארצות, וגשמים מטפטפין ויורדין שם. עתירה בבל - עשירה היא בבל, שקוצרין בה תבואה בלא מטר, שאינן צריכים לגשמים. נקיטינן - דהכי חצדא בבל בלא מיטרא. דטובעני - היא מקום מצולה ורקק. ולא יובשני - שאינה יבשה". לאור כך שהקרקע לחה ובוצית סבר רב פפא שבבבל לא חלה אחת מעשר התקנות שתיקן יהושע: "מהלכין בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה. אמר רב פפא: והאי דידן אפילו טל קשי לה" (בבא קמא, פא ע"ב). מפרש רש"י: "אפילו טל - ירד עליה בלילה קשה לה דריסת הרגל ממחרתו". אפילו מעט טל גורם לכך שצעידה על הקרקע תגרום לנזקים לשדה. הרשב"א הוסיף את פירוש הר"ח: "והאי דידן טל נמי קשה ליה. כלומר שמשירד עליהם טל קשה ליה הלוך בני אדם. ור"ח ז"ל כתב דיש מפרשים שאפילו הליכת הטלאים קשה להם". בקרקע ביצתית גם רגלי בעלי חיים קטנים כטלאים שוקעות ומזיקות.

כאמור, כתוצאה מלחות הקרקע משתחררים לאוויר אדי מים אך גם גזים רעילים הנוצרים כתוצאה מהתפרקות חומר אורגני. האדים הם למעשה תערובת גזים שהעיקרי בהם הוא מולקולות מים ואיתם הגזים מתאן, דו-תחמוצת-הפחמן ומימן גופריתי. ייתכן ואדים אלו הם ההבל עליו דיברה הגמרא בראש השנה (כ ע"א): "ולמאן דאמר משום מתיא לעבריה משום ירקיא! אפשר בחמימי. אי הכי, מאי שנא לדידן? אפילו לדידהו נמי? לדידן חביל לן עלמא, לדידהו לא חביל להו עלמא"(10). מפרש רש"י: "לדידן חביל לן עלמא - אנו בני בבל חם לנו העולם, ויש לנו הבל, לפי שבבל עמוקה היא, ואינה ארץ הרים וגבעות כארץ ישראל, ואין שולט בה אויר, ואין בני ארץ ישראל צריכין לעבר משום מתיא ומשום ירקיא, אלא בשבילנו".

האדים המשתחררים מהקרקע מתפזרים באוויר ולכן אינם מסוכנים מה שאין כן בבורות. המתאן והגזים הרעילים שמניתי לעיל צפופים מהאוויר ומצטברים בבורות ועלולים לגרום לנזק לאדם או לבהמה שנופלים לתוכם. מסיבה זאת אין סכנת הבל בנפילה מגובה של עשרה טפחים באוויר החופשי: "מאי בינייהו?(11) איכא בינייהו דעבד גובה ברה"ר, לרב אגובה לא מיחייב, לשמואל אגובה נמי מיחייב"(12) (בבא קמא, נ ע"ב). ריכוז הגזים הרעילים עולה ככל שמעמיקים בבור ואולי מסיבה זו בהמה הנופלת לבור כשפניה מופנים למטה נמצאת ברמת סיכון גדולה יותר: "נפל לפניו כו'. אמר רב: לפניו לפניו ממש, לאחריו אחריו ממש" (בבא קמא, נג ע"א). מפרש רש"י: "לפניו ממש - על פניו נפל ומת מן ההבל". הגז הרעיל המשתחרר מביצות הוא תופעה מוכרת ונחקרת. באנגלית הוא נקרא Marsh gases או Pit gases שפירושו "גז בורות". ייתכן וגז זה הוא הגורם למוות לבהמה שיצאה לאגם: "אתמר, פשע בה ויצאת לאגם, ומתה כדרכה. אביי משמיה דרבה אמר: חייב, רבא משמיה דרבה אמר: פטור ... לא מבעיא למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב - דחייב. אלא אפילו למאן דאמר פטור - הכא חייב. מאי טעמא? דאמרינן: הבלא דאגמא קטלה"(13) (בבא מציעא, לו ע"ב).

הבל נוסף העלול לגרום למוות הוא ההבל הנוצר בלול תרנגולות: "אמר רבה: דבר תורה כל פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא אינו פתח, ורבנן הוא דגזור משום לול של תרנגולין, דעביד לעיולי אוירא ולאפוקי הבלא וכו'"(14) (שבת, קמו ע"א). מפרש רש"י: "הבלא - סרחון, שלא ימותו התרנגולין". בשבת קב (ע"ב) הוא מפרש: "לול של תרנגולין - של עץ הוא וסתום, ומנקבו שיצא הריח של צואה, ולא יזיק להו". רבה מציין את העובדה שיש להוציא את ההבל אך רק מדברי רש"י אנחנו לומדים שהבל זה איננו רק מטרד ריח אלא גם מסוכן. ההבל בלול הוא תערובת גזים רעילים המשתחררים מלשלשת התרנגולות. הרכב תערובת גזים זו הנקראת Manure gases (גזי זבל) שונה מעט מהרכב גזי הביצה אך כמוה גם היא מסוכנת לנשימה. להרחבה ראו במאמר The dangers of manure gas and strategies for mitigation. לקריאה הקש/י כאן. גזים אלו הם המסכנים את הנכנסים לבורות ביוב. נקודה שעדיין לא הצלחתי לברר היא כיצד גורמים הגזים בבור להתבקעות כלי חרס חדשים: "כלים בני מיתה נינהו? אמרי: שבירתן זו היא מיתתן. ולרב דאמר: בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו, בין לרבנן בין לרבי יהודה, כלים בני הבלא נינהו? אמרי: בחדתי, דמיפקעי מהבלא"(15) (בבא קמא, נד ע"א). אודה לכל מי שיעלה בפני פתרון לחידה זו.

 

שלפוחיות גז ביצות על פני ביצה ליד דזיטה (אזור וולטה, גאנה)          צילם: Chad Skeers

 

הרחבה

גז ביצות הוא תערובת בעיקר של מתאן וכמויות קטנות יותר של מימן גופרתי (H2S), פחמן דו חמצני ומעט פוספין (זרחן מימני) שהוא גז רעיל ביותר. פני השטח של ביצות או אדמה לחה מאד מכוסים בצמחייה שנרקבת ויוצרת קרום שמונע מחמצן להגיע לחומר האורגני הכלוא מתחת. תהליך דומה מתרחש גם בעומק הקרקע וחומר צמחי ובעלי חיים הקבורים בה עוברים פירוק אנאירובי ותסיסה על ידי מיקרואורגניזמים המשחררים את הגז מתאן. המתאן חסר ריח (לצורך שימוש ביתי מוסיפים לו חומר המעניק לו את הריח האופייני) ולכן לא ניתן לגילוי. הוא איננו רעיל והנזק הנגרם מנשימתו נגרם כתוצאה מירידת הלחץ החלקי של החמצן.
 

מימן גופריתי

מימן גופרתי הוא גז חסר צבע, דליק, מסוכן ביותר עם ריח של "ביצים רקובות". גז זה מופיע באופן טבעי בנפט גולמי, גז טבעי, ומעיינות חמים. בנוסף, מימן גופרתי מיוצר על ידי פירוק חיידקי של חומרים אורגניים ופסולת של בני אדם ובעלי חיים (למשל, ביוב). מימן גופרתי כבד יותר מאוויר ועלול לנוע לאורך הקרקע. הוא מצטבר באתרים נמוכים ואזורים סגורים המאווררים באופן גרוע כגון מרתפים, בורות ביוב, בורות טלפון תת קרקעיים ובורות זבל. דרך החשיפה העיקרית היא שאיפה והגז נספג במהירות על ידי הריאות. הספיגה דרך העור היא מינימלית. אנשים יכולים להריח את הריח האופייני של מימן גופריתי בריכוז נמוך באוויר אך עם חשיפה ממושכת ברמה נמוכה, או בריכוזים גבוהים, האדם מאבד את יכולתו להריח את הגז. מסיבה זאת אסור לסמוך על חוש הריח שלך כדי לזהות את נוכחותו. מימן גופרתי הוא גז דליק מאוד ותערובות גז/אוויר עלולות להיות חומר נפץ.

מימן גופרתי מגרה את העור ועלול לגרום לחנק כימי ריכוזים נמוכים מגרים את העיניים, האף, הגרון ומערכת הנשימה (למשל, צריבה), דמעת עיניים, שיעול וקוצר נשימה. חולי אסתמה עלולים לחוות קשיי נשימה. ההשפעות יכולות להמשך כמה שעות או לפעמים אפילו כמה ימים. כאשר עבודה בריכוזים נמוכים חוזרת על עצמה או בחשיפה ממושכת עלולה להגרם דלקת עיניים, כאבי ראש, עייפות, עצבנות, נדודי שינה, הפרעות עיכול וירידה במשקל. ריכוזים מתונים יכולים לגרום לגירוי חמור בעיניים ובדרכי הנשימה (כולל שיעול, קשיי נשימה, הצטברות של נוזלים בריאות), כאבי ראש, סחרחורת, בחילות, הקאות, הלם והתרגשות. ריכוזים גבוהים עלולים לגרום להלם, עוויתות, חוסר יכולת לנשום, איבוד הכרה תרדמת ומוות. אפקטים אלו יכולים להתרחש תוך מספר שאיפות ואפילו אחת.

במרשתת מדווחות תאונות שנגרמו כתוצאה מירידה או נפילה לבורות (למשל הדיווח הטרגי הזה). מקרים אלו אינם מוגבלים רק לבורות ביוב אלא גם לבורות שהצטברה בהם פסולות אורגנית כדוגמת אשפה ביתית.
 

  שלפוחיות גז ביצות על פני ביצה ליד דזיטה (אזור וולטה, גאנה)          צילם: Chad Skeers

 

  


(1) כך פירש למשל ח. י. קאהוט ב"ערוך השלם" (ערך "הבל").
(2) ב"אוצר לעזי רש"י". 
(3) פירוש: איתיביה [הקשה לו] ר' ירמיה לר' זירא: הלא שנינו אבל לא ממי גשמים ולא ממי קילון! אמר ליה [לו] רבי זירא: ירמיה ברי [בני], הני [אלה] האגמים שבבבל — כמיא דלא פסקי דמי [כמים שאינם פוסקים הם נחשבים] ואין אנו חוששים שמא יתמעטו המים ויבואו לטרוח ולשאבם בדליים.
(4) פירוש: קטל וערק לאגמא [שהרג וברח לאגם], שקטל וערק לאגמא [שהרג וברח לאגם] כך שנעשה השור מועד, אבל לא הצליחו לתפסו עד לאחר שהרג בהיותו מועד.
(5) פירוש: משום דאמר ליה [שיכול הבעלים לומר לו לשומר]: אי אהדרתיה ניהלי [אם היית מחזירו, את השור, לי] לפני שהועמד בדין הוה מערקנא ליה לאגמא [הייתי מבריח אותו לאגם] ולא היו יכולים לדון אותו בסקילה.
(6) פירוש: אמרו ליה [לו]: רבך קטיל קני באגמא הוה [קוצץ קנים באגם היה], שלא ידע להסביר לתלמידיו פירושה של משנה.
(7) פירוש: אלא לא זה הטעם, כי אם שאני מיא דשכיחי באגמא [שונים המים שהם מצויים באגם] ובעוד מאגרים ואין צורך לטרוח ולהביא מים לדבורים וליוני שובך היכולים למצוא את מימיהם באותם מאגרים בעצמם, מה שאין כן במזונות.
(8) ד"ר מ. קטן מתרגם ב"אוצר לעזי רש"י": maresc = ביצה, מקווה מים רדודים.
(9)  פירוש: אמר ר' אושעיא: מאי דכתיב [מהו שנאמר] על בבל: "שכנת על מים רבים רבת אוצרת" (ירמיהו נא, יג), מי גרם לבבל שיהו אוצרותיה מלאות בר? הוי אומר מפני ששוכנת על מים רבים של נהרות, ולכן אפשר להשקות את אדמתה בקלות. כיוצא בו אמר רב: עתירה [עשירה] בבל דחצדא בלא מיטרא [שהיא קוצרת בלי מטר], שהרי אפשר לגדל בה יבול בלא מי גשמים. אמר אביי: נקיטינן, טובעני ולא יובשני [מוחזק בידינו שבבל היא טובענית ואיננה יבשה] ולכן ראויה היא לגידול תבואה בכל עת.
(10) פירוש: ושואלים: ולמאן דאמר [ולדעת מי שאומר] שהטעם הוא משום מתיא [המתים], לעבריה [שיעברו אותו] גם משום ירקיא [הירקות]! ומשיבים: לדעתו אין הדבר חשוב כל כך, כי אפשר להשרותם בחמימי [בחמים] ואז יהיו ראויים לאכילה. ושואלים: אי הכי [אם זה] הטעם, יכולים לשאול בני בבל: מאי שנא לדידן [מה שונה לנו] שעשו בכך טובה לנו, הלא אפילו לדידהו נמי [להם גם כן] הרי זאת טובה! ומשיבים: לדידן חביל לן עלמא [לנו בבבל חם לנו העולם], וכיון שהחום מרובה יותר הכל מתקלקל מהר יותר, לדידהו לא חביל להו עלמא [להם, לבני ארץ ישראל אין העולם חם להם], כלומר, אין מזג האויר חם כל כך, ובשל שני הטעמים אינם מוכרחים לעבר.
(11) בין רב שסבר שההבל הוא הגורם למוות לבין שמואל שסבר שהגורם הוא החבטה.
(12) פירוש: ושואלים: מאי בינייהו [מה ההבדל המעשי ביניהם בין רב ושמואל] לגבי חיוב בנזקי הבור? והרי בכל בור יש גם הבל וגם חבטה! ומשיבים: איכא בינייהו [יש ביניהם הבדל] במקרה דעבד [שעשה] גובה (מקום מוגבה) ברשות הרבים בלא חפירה, שגובהו עשרה טפחים, ונפלה בהמה ממקום מוגבה זה ומתה. לדעת רב על גובה לא מיחייב [מתחייב] בחיוב בור שהרי לא היה כאן נזק של הבל, לדעת שמואל על גובה נמי מיחייב [גם כן מתחייב] משום בור, שהרי אף כאן היתה חבטה.
(13) פירוש: אתמר [נאמר] שנחלקו אמוראים בשאלה הבאה: אם פשע בה (התרשל בשמירת הבהמה) ויצאת (יצאה) הבהמה לאגם, למקום מרעה ליד הנהר שיש בו סכנת גנבים וחיות רעות, ואולם למרות רשלנותו לא נגנבה ולא נטרפה שם אלא מתה כדרכה. אביי משמיה [משמו] של רבה אמר: חייב השומר, ורבא משמיה [משמו] של רבה אמר: פטור ... לא מבעיא [נצרכה] לומר למאן דאמר [לדעת מי שאומר] בכלל שכל שהיתה תחילתו בפשיעה אף על פי שסופו באונס — חייב, שלפי שיטה זו ברור שכאן חייב. אלא אפילו למאן דאמר [לדעת מי שאמר] שם פטור, הכא [כאן] חייב הוא. מאי טעמא [מה הטעם], דאמרינן [שאנו אומרים]: הבלא דאגמא קטלה [ההבל של האגם הוא שהרגה, את הפרה] ונמצא שרשלנותו היא שגרמה שמתה הפרה, ולא היה זה אונס גמור.
(14) פירוש: אמר רבה: לאמיתו של דבר אף עשיית הנקב הראשונה אינה אסורה, כי דבר תורה כל פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא כדוגמת נקב שבחבית שאינו עשוי אלא להוציא אינו פתח, ורבנן הוא דגזור [וחכמים הם שגזרו] שלא לעשות נקב בכלי משום שדומה הדבר לנקב בלול של תרנגולין, ונקב זה שבלול אסור מן התורה שהוא פתח גמור העשוי להכניס ולהוציא, דעביד לעיולי אוירא ולאפוקי הבלא [שעשוי להכניס אויר ולהוציא חום].
(15) פירוש: ומקשים: אם זהו הכלל בחיובי בור, הרי בין לרבנן [לדעת חכמים] דקא ממעטי להו [שממעטים] את הכלים מכתוב אחר, ובין לדעת ר' יהודה דקא מרבי להו [שמרבה אותם] את הכלים, וכי כלים בני מיתה נינהו [הם]? וכיוון שאינם בני מיתה לכאורה לא היה צריך לימוד מיוחד לעניינם! אמרי [אומרים] בתשובה: אף כלים יכולים להיחשב כבני מיתה, שכן שבירתן זו היא מיתתן. ומוסיפים ושואלים על הסבר זה: ולדעת רב שאמר: בור שחייבה עליו תורה על הבלו המזיק חייבה, ולא על חבטו, אם כן בין לרבנן [לחכמים] בין לר' יהודה נשאלת השאלה: וכי כלים בני הבלא נינהו [הבל הם]? כלומר, האם מסוגלים הם להינזק מהבל, שהיה צורך בכתוב מיוחד למעטם מחיוב בור? אמרי [אומרים] בתשובה: אכן, יש גם מקרה כזה בחדתי דמיפקעי מהבלא [בכלים חדשים שפוקעים מחמת ההבל].


 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר