סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


מה עדיף, לשמה או שלא לשמה?

סנהדרין קה ע"ב

 

"אמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה - בא לשמה. שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רות.
אמר רבי יוסי בר הונא: רות בתו של עגלון, בן בנו של בלק מלך מואב היתה.

אמר ליה רבא לרבה בר מרי: כתיב (מלכים א' א) ייטב אלהים את שם שלמה משמך ויגדל [את] כסאו מכסאך, אורח ארעא למימרא ליה למלכא הכי? - אמר ליה: מעין, קאמרה ליה. דאי לא תימא הכי (שופטים ה) תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך. נשים באהל מאן נינהו - שרה רבקה רחל ולאה, אורח ארעא למימר הכי? אלא: מעין, קאמר. הכי נמי - מעין קאמר.
ופליגא דרב יוסי בר חוני, דאמר רב יוסי בר חוני: בכל אדם מתקנא, חוץ מבנו ותלמידו, בנו - משלמה. ותלמידו, איבעית אימא: (מלכים ב' ב) ויהי נא פי שנים ברוחך אלי, ואיבעית אימא (במדבר כז) ויסמך את ידיו עליו ויצוהו".


לכאורה לא מובן מה שייכות המחלוקת אם אדם מתקנא בבנו ותלמידו, לכאן - בין האגדתות העוסקות בבלעם.

תירץ המהרש"א שכשם שקיימים שני פירושים בפסוק: ייטב אלהים את שם שלמה משמך: א) מעין קאמרה ליה. ב) אכן, אורח ארעא למימרא ליה למלכא הכי, כיון שאינו מתקנא בבנו. כך קיימים שני פירושים בפסוק: מנשים באהל תברך. א) מעין קאמר. ב) אכן, תברך מנשים יעל, יותר משרה רבקה רחל ולאה. וזה על פי חלק האגדתא השייך לסוגיית 'שלא לשמה', החסר כאן אך נמצא באותה סוגיה במסכת הוריות דף י ע"ב:
"אמר רב נחמן בר יצחק: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, שנאמר: (שופטים ה) תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תבורך, מאן נינהו נשים באהל? שרה, רבקה, רחל ולאה. איני? והאמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה! אימא: כמצוה שלא לשמה".

מאמר זה נמצא גם במסכת נזיר דף כג ע"ב, אך בנוסח מעט שונה:
"אמר רב נחמן בר יצחק: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה. והאמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן! אלא אימא: כמצוה שלא לשמה, דכתיב: (שופטים ה) תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני מנשים באהל תבורך, מאן נשים שבאהל? שרה, רבקה, רחל ולאה".
ועל פי האמור לעיל, סדר הדברים שבהוריות מבואר יותר, כי לשון "מנשים" - יותר מנשים, מתאים במיוחד להוה אמינא. וצריך לומר שגם במסקנה לא חלקו על משמעות הלשון "מנשים" - יותר מנשים, אלא שביארו שלמרות שלכאורה לשמה חשוב משלא לשמה, לדברי רב יהודה אמר רב מעלתם למעשה שוה.

ולכאורה לא מובנת כלל קושיית הגמרא:
"איני? והאמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה!".
אדרבה! כיון שכל מעלת 'שלא לשמה' להביא ל'לשמה', הרי שמעלת ה'לשמה' גדולה יותר! ולכן דוקא ניחא שמעלת יעל שלא נהנתה מבעילתו של אותו רשע, גדולה ממעלת האמהות שסוף סוף גם נהנו מהיותם באהל עם האבות הקדושים.

אלא על כרחך שכוונת רב יהודה אמר רב כדלקמן:
הרי העוסק שלא לשמה האמור פה, מדובר שמכוין גם לשם שמים ולא רק להנאתו, כמוכח בכמה סוגיות. ומחדש רב יהודה, שאל תאמר שכיון שמכוין גם להנאתו הרי שמפחית בזה את מעלת המצוה. אדרבה ואדרבה, ככל שממציא לעצמו פירות, פרסים, והנאות מהמצוה, כך הוא רק מנעים עליו את המצוה, ומדרבן את עצמו לחבבה ולהזדרז לעשותה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר