סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

כתבי יד ודפוס ראשון, בבא בתרא דף קלו

 
בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 5 כתבי יד, מתוך דפוס ראשון ומתוך קטע גניזה (מקוטע).
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד של כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' כצורתו (ברשיון מפרוייקט השו"ת) על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, Talmud@netvision.net.ilBAVA-BATRA 130a Escorial G-I-3

כדאמ' רב חסדא וכ[ד]כתיב בה וקנינא מיניה מוסף
על מתנתה דא הכא נמי דאמ' להו כתובו וחתמו והבו ליה איתמר אמ' רב
יהודה אמ' שמואל הלכה כותבין ונותנין וכן אמ' רבא אמ' רב נחמן הלכה כותבין
ונותנין הכותב כל נכסיו לבנו וכי כתב ליה מהיום ולאחר מיתה
מאי הוי והתנן מהיום ולאחר מיתה [גט] אינו גט ואם מת חולצת ולא מתיבמת אמ' אביי
התם מספקא לן אי תנאה הוי אי חזרה הוי אבל הכא הכי קאמ' ליה גופא קני מהיום
ופירא לאחר מיתה ר' יוסי או' אינו צריך רבה בר אבהו חלש על גבי רב הונא
ורב נחמן אמ' ליה רב הונא לרב נחמן בעו מיניה הלכה כר' יוסי או אין הלכה
כר' יוסי אמ' ליה טעמיה דר' יוסי לא ידענא הלכה איבעו מיניה אמ' ליה את
בעי מיני' הלכה וטעמיה אמינא לך אמ' ליה הכי אמ' רב הלכה כר' יוסי בתר
דנפקו אמ' ליה היינו טעמי' דר' יוסי דאמ' זמנו של שטר מוכיח עליו תניא נמי
הכי ר' יוסי או' אינו צריך הואיל וזמנו של שטר מוכיח עליו בעי מיניה רבא מרב
נחמן בהקנאה מהו אמ' ליה בהקנאה אינו צריך רב פפי אמ' איכא אקניתא דצריך
ואיכא אקנית' דלא צריך אקניה וקנינא מיניה לא צריך קנינא מיניה ואקניי(נ)ה
צריך מתקיף לה רב חנינא מסורא מי איכא מידי דאנן לא ידעינן וספרי ידעי(נ)
שאלונהו לספרי דאביי וידעי ולספרי דרבה וידעי רב הונא בריה דרב יהושע
אמ' בין אקניה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקניה לא צריך (וד) בדוכרן פיתגמי
דהוון באנפנא פליגי אמ' רב כהנא אמריתה לשמעת' קמיה דרב זביד מנהרדעא
אתון הכי מתניתו להו אנן הכי מתנינן לה אמ' רבא אמ' רב נחמן בהקנאה אינו צריך
בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה לא צריך בדוכרן פתגמי
דהוו באנפנא פליגי הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו איתמר מכר
הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב

עמוד ב

ר' יוחנן אמ' לא קנה לוקח וריש לקיש אמ'
קנה לוקח ר' יוחנן אמ' לא קנה לוקח קניין פירות כקניין הגוף דמי וריש לקיש
אמ' קנה לוקח קניין פירות לא כקניין גוף דמי והא איפלגי בה חדא זימנא
דאתמר המוכר שדהו לפירות ר' יוחנן אמ' מביא וקורא ריש לקיש אמ' מביא
ואינו קורא ר' יוחנן אמ' מביא וקורא קניין פירות כקניין הגוף דמי וריש לקיש אמ'
מביא ואינו קורא קניין פירות לא כקניין הגוף דמי אמ' לך ר' יוחנן אע"ג דבעלמא
קניין פירות כקניין הגוף דמי הכא איצטריך סלק' דעת' אמינא אבא לגביה
בריה אחולי אחיל קמ"ל וריש לקיש אמ' לך אע"ג דבעלמ' קניין פירות לא כקנין
הגוף דמי הכא איצטריך סלק' דעת' אמינא כל לגבי' נפשיה אפי' במקום בריה
נפשיה עדיפא ליה קמ"ל איתיביה ר' יוחנן לריש לקיש נכסי לך ואחריך
לפלוני ואחריך לפלוני מת ראשון קנה שיני מת שיני קנה שלישי מת שיני
בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון ואם איתה יחזרו ליורשי נותן מיבעי
ליה כבר תרגמא רב הושעיא בבבל אחריך שני וכן תני רבה בר חנא קמי'
דרב אמ' ליה אחריך שני והתניא יחזרו ליורשי נותן אלא אחריך נמיBAVA-BATRA 136a Hamburg 165

כדאמ' רב חסדא וקנינא מיניה מוסף על מתנתא דא הכא נמי דאמ' אף כתבו
וחתמו והבו ליה איתמר אמ' רב יהודה אמ' שמואל היל' כותבין ונותנין וכן אמ'
רבא היל' כותבין ונותנין מתני' הכותב נכסיו לבניו צריך וכו' וכי כתב ליה
מהיום ולאחר מיתה מאי הוי והתנן מהיום ולאחר מיתה [גט ו]אינו גט ואם מת
חולצת ולא מתיבמת התם מספקא ליה אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא הכי קאמ' ליה
גופא קני מהיום ופירא לאחר מיתה ר' יוסי או' אינו צריך כו' רבה בר אבוה חלש
על לגביה רב הונא ורב נחמן לשיולי ביה אמ' ליה רב הונ' לרב נחמן בעי מיניה
הלכה כר' יוסי או אין הלכה כר' יוסי אמ' ליה טע' דר' יוסי לא ידענא הלכה
איבעי אמ' ליה את בעי מיניה הלכה וטע' אנא אמינא לך בעא מיניה אמ' ליה הכי
אמ' רב הלכה כר' יוסי בתר דנפקו אמ' ליה הינו טע' דר' יוסי זמנו של שטר
מוכיח עליו תניא נמי הכי ר' יוסי אומ' אינו צריך הואיל וזמנו של שטר מוכיח
עליו בעא מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה מהו אמ' ליה בהקנאה אינו צריך רב פפא
אמ' איכא אקניתא דלא צריכי ואיכא אקניאתא דצריכי אקנייה וקנינא מיניה לא
צריך קנינא מיניה ואקנייה צריך מתקיף לה רב חנינא מסורא מי איכא מידי דאנן
לא ידעינן וספרי ידעי שאילינהו לספרי דאביי וידעי לספרי דרבא וידעי רב הונא
בריה דרב יהושע אמ' בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה לא
צריך בדוכרן פתגמי דהוה באנפנא פליגי אמ' רב כהנא אמרתה לשמעתא קמיה דרב
זביד מנהרדעא אתו הכי מתניתו לה אנן הכי מתנינן לה אמ' רב נחמן בהקנאה אינו
צריך בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה לא צריך בדוכרן
פתגמי דהוה קדמנא פליגי מתני' הכותב נכסיו לבנו וכו' איתמר מכר הבן בחיי
האב ומת הבן בחיי האב

עמוד ב

ר' יוחנן אמ' לא קנה לוקח ריש לקיש אמ' קנה לוקח ר' יוחנן אמ' לא
קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי ריש לקיש אמ' קנה לוקח קנין פירות לאו
כקנין הגוף דמי והא איפליגו בה חדא זמנא דאיתמר המוכר שדהו לפירות ר' יוחנן
אמ' מביא וקורא ריש לקיש אמ' מביא ואינו קורא ר' יוחנן אמ' מביא וקורא קנין
פירות כקנין הגוף דמי וריש לקיש אמ' מביא ואינו קור' קנין פירות לאו כקנין
הגוף דמי אמ' לך ר' יוחנן בעלמא קנין פירות כקנין הגוף דמי והכא אצטריך סל'
דע' אמי' אבא לגביה בריה אחולי אחיל קמ'ל וריש לקיש אמ' לך אע'ג דבעל' קנין
פירות לאו כקנין הגוף דמי והכא אצטריך סל' דע' אמי' כל לגביה נפשיה אפלו
במקו' בריה נפשיה עדיף קמ'ל איתיביה ר' יוחנן לריש לקיש נכסי לך ואחריך
יירש פל' ואחר' יירש פל' מת ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי מת שני בחיי
ראשון יחזרו נכסים ליורש' ראשון ואם איתה ליורשי נותן מיבעי ליה אמ' ליה
תרגמה רב הושעיה בבבל אחריך שאני וכן רמה רבה בר בר חנה קמיה דרב ושני ליה
אחריך שאני והתניא יחזרו ליורשי נותן אלא אחריך נמיBAVA-BATRA 136a Munich 95

כדרב חסד' דא' רב חסד' דכת' בי' וקנינ' מיני' מוס'
על מתנת' דא הכ' נמי דא"ל כתובו וחתומו והבו ליה איתמ' א' רב יהוד' א' שמו' הלכ' כותבי' ונותני' וכן א' רב א' רב נחמן
הלכ' כותבי' ונותנין הכות' כל נכסיו לבנו וכי כת' ליה מהיו' ולאח' מית' מאי הוי והתנן הכות' גט
לאשתו וכת' מהיו' ולאח' מית' גט ואי' גט ואם מת חולצ' ולא מתיבמ' א' אביי הת' מספק' לן אי תנא' הוי אי חזרה
הוי הכ' ה"ק לי' גופ' קני מהיום ופיר' לאח' מית' ר' יוסי או' אינו צרי' רבה בר אבו' חלש עול לגבי' רב
הונ' ורב נחמ' א"ל רב הונ' לרב נחמ' בעי מיני' הלכ' כר' או אין הלכ' כר' יוסי א"ל טעמ' דר' יוסי לא ידענ' הלכ' כמאן איבעי מיני'
(א) את בעי מיני' וטעמי' אנ' אמינ' א"ל הכי א' רב הלכ' כר' יוסי בתר דנפ' אמ' טע' דר יוסי' דא' אינו צרי' שזמנו של שטר
מוכיח עליו תני' נמי הכי דאינו צרי' הואי' וזמנו של שט' מוכי' עליו בע' מיני' רבא מרב נחמ' בהקנא' מהו א"ל הקנא'
אינו צרי' רב פפי א' איכ' אקניאת' דצרי' ואיכ' אקניית' דלא צרי' אקנית' וקנינ' מיני' לא צרי' קנונ' מיני' ואקניי' צריך
מתקי' לה רב חביב' מסור' מי איכ' מידי דאנן לא ידעי' וספרי ידעי אין שאילתינהו לספרי דאביי וידעי ולספרי דרבא
וידעי רב הונ' ברי' דרב יהוש' א' בין אקניי' וקנינ' מיני' בין וקנינ' מיני' ואקנייה לא צריך ובדוכרן פתגמי דהוו באנפנ'
פליגי א' רב הונ' אמרת' לשמעת' קמי' דרב זבי' מנהרדע' וא' לי אתו מתניתו הכי אנן מתנינ' לה א' רבה א' רב נחמ' והקנא'
אינו צרי' בין אקני' וקנינ' מיני' בין קנינ' מיני' ואקניי' לא צרי' אל' בדוכר' פתג' דהוו באנפנ' פליגי הכות' כל נכסיו
איתמ' מכ' הבן בחיי האב ומת הבן בחיי אב

עמוד ב

ר' יוחנ' א' לא קנ' לוק' ריש לקי' א' קנ' לוקח ר' יוחנ' א' לא קנ' לוקח קניין
פירו' כקניין הגו' דמי ריש לקי' א' קנה לוק' קניין פירו' לאו כקניי' הגוף דמי והא אפליגו בה חד' זימנ' דתנ' המוכ' שדהו
לפירו' ר' יוחנ' א' מבי' וקור' ריש לקי' א' מבי' ואי' קור' ר' יוחנן א' מבי' וקור' קניין פירו' כקניין הגוף דמי ריש לקי' א' מביא
ואי' קור' קניין פירו' לאו כקניין הגוף דמי א' לך ר' יוחנן אע"ג דבעלמ' קניין פירו' כקניין הגוף דמי הכ' אצטרי' סד"א אבל
לגבי בני' אחולי אחיל קמ"ל וריש לקי' א' אע"ג דבעלמ' קניין פירו לאו כקניין הגו' דמי הכ' אצטרי' סד"א כל לגבי נפשי'
אפי' לגבי ברי' נפשי' עדיפ' ליה קמ"ל איתיבי' ר' יוחנן לריש לקי' נכסיי לך ואחריך לפלו' ואחריו פל' ואחריו לפלו'
מת ראשו' קנ' שני מת שני קנ' שלישי מת שני בחיי ראשון יחזיר נכסי' ליורשי ראשון אם אית' יחזרו נכסי' ליורשי' נותנן
מיבעי ליה כבר תרגמ' רב אושעיה בבבל אחריך שאני וכן א' רב' בר רב הונ' קמי' דרב וא"ל אחריך שאני והתני' יחזרו ליורשי
נותן אל' אחריך נמיBAVA-BATRA 136a Paris 1337

כדאמ' רב חסדא וקנינא מיניה מוסף על
מתנתא דא הכא נמי דאמ' אף כתובו וחתומו והבו ליה איתמר רב יהודה אמ'
שמואל הלכה כותבין ונותנין וכן אמ' רבא אמ' רב נחמן הלכה כותבין ונותנין
מתני' הכותב נכסיו לבניו וכו' וכי כתב ליה מהיום ולאחר מיתה מאי
הוי והתני' מהיום ולאחר מיתה אינו גט חולצת ולא מתיבמת התם
ספוקי מספקא לן אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא הכי קאמ' ליה גופא קני מהיום
ופירא לאחר מיתה ר' יוסי אומ' אינו צריך רבה בר אבוה חלש עול לגביה רב
הונא ורב נחמן אמ' ליה רב הונא לרב נחמן בעי מיניה הלכה כר' יוסי או אין הלכה כר'
יוסי אמ' ליה טעמיה דר' יוסי לא ידענא הלכה איבעי מיניה אמ' לי' בעי מיני' וטע'
אנא אמינא לך בעא מיניה אמ' ליה הכי אמ' רב הלכה כר' יוסי בתר דנפקו אמ'
ליה הינו טעמיה דר' יוסי דאמ' זמנו של שטר מוכיח עליו בעא מיניה רבא מרב
נחמן בהקנאה מהו אמ' ליה בהקנאה אינו צריך רב פפי אמ' איכא אקניאתא
דצריך ואיכא אקניאתא דלא צריך אקנייה וקנינא מיניה לא צריך קנינא מיניה
ואקנייה צריך מתקיף לה רב חנינה מסורא מי איכא מידי דאנן לא ידעינן וספרי
ידעי שאולונהו לספרי דאביי וידעי ולספרי דרבא וידעי רב הונא בריה דרב יהוש'
אמ' בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ( ) ואקנייה לא צריך בדוכרן פתגמי
דהוו באנפנא פליגי אמ' רב כהנא אמרתה לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדע'
ואמ' לי אתו מהכא מתניתו לה אנן מהכא מתנינן לה אמ' רבא אמ' רב נחמן בהקנא'
בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה לא צריך בדוכרן פתגמי דהוו
באנפנא פליגי הכותב נכסיו לבנו לאחר מיתה איתמר מכר הבן בחיי
האב ומת הבן בחיי האב

עמוד ב

ר' יוחנן אמ' לא קנה לוקח וריש לקיש אמ' קנה לוקח ר' יוח'
אמ' לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי וריש לקיש אמ' (לא) קנה לוקח קנין
פירות לאו כקנין הגוף דמי והא פליגי בה חדא זימנא דאיתמר המוכר שדהו לפירות
ר' יוחנן אמ' מביא וקורא וריש לקיש אמ' מביא ואינו קורא ר' יוחנן אמ' מביא וקורא
קנין פירות כקנין הגוף דמי וריש לקיש אמ' מביא ואינו קורא קנין פירות לאו כקנין
הגוף דמי אמ' לך ר' יוחנן אע"ג דבעלמא קנין פירות כקנין הגוף דמי הכא אצטריך סד"א
אבא לגבי בריה אחולי מחיל קמ"ל וריש לקיש אמ' אע"ג דבעלמא קנין פירו' לאו
כקנין הגוף דמי הכא אצטריך סד"א כל לגבי נפשיה אפי' במקום בריה נפשי' עדיפ'
ליה קמ"ל איתיביה ר' יוחנן לריש לקיש נכסי לך ואחריך יירש פלוני [ואחריך יירש פלוני] מת
ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשו'
ואם איתה ליורשי נותן מיבעי ליה אמ' ליה כבר תרגמה רב הושעיה בבבל אחריך [שאני]
וכן אמ' רבה בר בר חנה קמי' דרב ואמ' ליה אחריך שאני והתניא יחזרו ליורשי נותן
אלא אחריך נמיBAVA-BATRA 136a Vatican 115

כדרב חסדא
דאמ' רב חסדא דאמ' רב חסדא דכת' בה וקנינא מיני
מיניה מוסף על מתנתה דאמ' הבא נמי כתבו ותנו
וחתמו והבו ליה איתמר אמ' רב יהוד' אמ' שמו' הלכ'
כותבין ונותנין וכן אמ' רב נחמן אמ' שמו' הלכה
כותבין ונותנין מתני' הכותב כל נכסיו
לבניו צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה דברי
ר' יהוד' ר' יוסי או' אינו צריך הכותב כל נכסיו
לבנו לאחר מיתה האב אינו יכול למכור מפני
שכתב לבנו והבן אינו יכול למכור מפני שהן
ברשות אב מכר האב מכורין עד שימות האב
מכר הבן אין ללוקח עד שימות האב האב
האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח
תלושין הרי הן ליורשין וכי כתב ליה
מהיום ולאחר מיתה מאי הוי והתנן מהיום ולאחר
מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת
אמ' אביי התם מספקא ליה אי תנאה הוי אי חזרה
אבל הכא קא קני גופה מהיום ופירי לאחר מיתה
ר' יוסי או' אינו צריך רבה בר אבהו חלש
עיול לגביה רב הונא ורב נחמן א"ל רב הונא לרב
נחמן בעי מיניה הלכ' כר' יוסי או אין הלכ' כר' יוסי
א"ל טעמ' דר' יוסי לא ידענא הלכה איבעי מיניה
א"ל את הילכת' בעי מיניה וטעמ' אנא אמינא לך
בעי מיניה א"ל הכי אמ' רב הלכ' כר' יוסי בתר דנפקי
א"ל טעמ' דר' יוסי דאמ' זמנו של שטר מוכיח עליו
בעי מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה מהו א"ל הקנא'
אינו צריך ורב פפי אמ' איכא אקניתא דלא
צריך ואיכא אקניית' דצריך אקנייה וקנינא מיני'
לא צריך קנינא מיניה ואקנייה צריך מתקיף
לה רב חנינא מסורא איכא מידי דאנן לא ידעינ'
וספריא ידעי אין שאילינהו לספרי דאביי וידעי
לספרי דרבא וידעי רב הונא בריה דרב יהושע
אמ' בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיני'
לא צריך ובדוכרן פיתגמי דהוו קדמן קמיפלגי
אמ' רב הונא אמריתה לשמעתא קמיה דרב זביד
מנהרדעא אמ' לי אתון הכי מתניתון לה אנן הכי
מתנינן לה אמ' רב נחמן בהקנאה אין צריך בין
אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה
לא צריך אלא בדוכרן פיתגמיה דהוו באנפנא
פליגי הכותב כל נכסיו לבנו איתמר מכר
הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב

עמוד ב

ר' יוחנ' אמ' לא
קנה לוקח וריש לקיש אמ' לא קנה לוקח ר' יוחנ'
אמ' לא קנה לוקח קיניין פירות כקניין הגוף
וריש לקיש אמ' קנה לוקח קניין פירות לאו
כקניין הגוף דמי והא איפליגו בה חדא זימנא
דתנן המוכר שדהו לפירות ר' יוחנן אמ' מביא
וקורא ריש לקיש אמ' מביא ואינו קורא ר' יוחנ'
אמ' מביא וקורא קניין פירות כקניין הגוף דמי
ריש לקיש אמ' מביא ואינו קורא קניין פירות
לאו כקניין הגוף דמי אמ' לך ר' יוחנ' אע"ג דבעלמ' [קניין פירות כקניין הגוף דמי הכא איצט' סד"א... לגבי בריה אחולי אחיל קמ"ל וריש
לקיש אמ' לך אע"ג רב עלמא קניין]
קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי הכא איצטרי'
סל' דע' אמ' כל לגביה נפשיה אפילו במקום בריה
נפשיה עדיפא ליה קמ"ל איתיביה ר' יוחנ' לריש
לקיש נכסיי לך ואחריך לפלוני ואחריך לפלוני
מת ראשון קנה שיני מת שיני קנה שלישי
מת שיני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשו'
ואם איתא יחזרו נכסים ליורשי נותנן מיבעי ליה
סבר תרגמה ר' הושעיא בכל אחריך שאני והתניא
יחזרו ליורשי נותנן א"ל אחריך נמי(BAVA-BATRA 136a Pesaro (1511

כדאמ' רב חסדא וקנינא מינה מוסף על מתנתא דא הכא נמי דאמ' אף כתובו וחתומו והבו ליה איתמר רב יהודה אמ' שמואל הלכה כותבין ונותני' וכן אמ' רבא אמ' רב נחמן הלכה כותבין ונותנין מתני' הכותב נכסיו לבניו צריך שיכתוב מהיום ולאחר מתה דברי ר' יהודה ר' יוסי אומ' אינו צריך הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכו' מפני שהן כתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות מכר הבן אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב גמ' וכי כתוב מהיום ולאחר מיתה מאי הוי הא תנן מהיו' ולאחר מית' גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מיתיבמת התם מספקא לן אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא הכי קאמ' ליה גופה קאני מהיום פירא לאחר מיתה ר' יוסי אומ' אינו צריך רבה בר אבוה חלש על לגביה רב הונה ורב נחמן אמ' ליה רב הונא לרב נחמן בעי מני' הלכ' כר' יוסי או אין הלכ' כר' יוסי אמ' לי טעמי' דר' יוסי לא ידענ' הלכ' איבעי מיני' א"ל בעי מיני' אי הלכה אי לא וטעמ' אנא אמינא לך בעא מיניה אמ' ליה הכי אמ' רב הלכה כר' יוסי בתר דינפקו אמ' ליה היינו טעמיה דר' יוסי דאמ' זמנו של שטר מוכיח עליו תניא נמי הכי ר' יוסי או' אינו צריך מפני שזמנו של שטר מוכיח עליו בעא מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה מהו אמ' ליה בהקנאה אינו צרי' רב פפי אמ' איכא אקניתא דצריך איכא אקניתא דלא צריך אקנייה וקנינא מיניה לא צריך קנינא מיניה ואקנייה צריך מתקיף לה רב חנינא מסורא מי איכ' מידי דאנן לא ידעינן וסיפרי ידעי שאלונהו לספרי דאביי וידעי לספרי דרב' וידעי רב הונא בריה דרב יהושע אמ' בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה לא צריך בדוכרן פיתגמי דהוי באנפא פליגי אמ' רב כהנא אמריתה לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא אתו הכי מתניתו לה אנן הכי מתנינן לה אמ' רבא אמ' רב נחמן בהקנאה אינו צרי' בין אקנייה וקנינ' מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה לא צריך בדוכרן פיתגמי דהוו באנפא פליגי הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו איתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב


עמוד ב

אמ' ר' יוחנן לא קנה לוקח וריש לקיש אמ' קנה לוקח ר' יוחנן אמ' לא קנה לוקח קניין פרות כקניין הגוף דמי וריש לקיש אמ' קנה לוקח קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי והא איפליגו בה חדא זימנא דאיתמר המוכר שדהו לפירות רבי יוחנן אמ' מביא וקורא ורי' לקיש אמ' מביא ואינו קורא ר' יוחנן אמ' מבי' וקורא קסבר קניין פירות כקניין הגוף דמי וריש לקיש אמ' מביא ואינו קור' קניין פירו' לאו כקנין הגוף דמי אמ' לך ר' יוחנן אע"ג דבעלמא קניין פירו' כקניין הגוף דמי הכא איצטריך סד"א אבא לגבי ברי' אחולי אחיל קא מש' לן ור' שמעון בן לקיש אמ' אע"ג דבעלמא קניין פירו' לאו כקניין הגוף דאמי הכ' איצ' סד"א כל לגבי נפשיה אפי' במקום בריה נפשיה עדיפא ליה קא מש' לן איתיביה ר' יוח' לרי' לקי' נכסאי לך ואחרי' יירש פלו' ואחריו יירש פלו' מת ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי מת שני בחיי ראשו' יחזרו נכסים ליורשי ראשון ואם איתא ליורשי נותן מבעי ליה כבר תרגומא רב הושעיא בבבל אחריך שאני וכן רמא רבא בר רב הונא קמיה דרב ואמ' אחריך שאני והתני' יחזרו ליורשי נותן

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר