סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב נוחם בלס, מכון הירושלמי

שבועות יג ע"א

 

בבבלי בשבועות יג א נאמר:

"רבי אומר: על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה - יום הכפורים מכפר, חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומפר ברית בבשר, שאם עשה תשובה - יום הכפורים מכפר, ואם לאו - אין יום הכפורים מכפר".

אנו רואים ממקור זה שלפי רבי יום כיפור הוא יום סגולי שמוחל על העוונות.

מה יגיד רבי במקרה הפוך שאדם שב בתשובה האם יתכפר לו או שצריף את יום המיתה או את יוה"כ ותשובה לבד לא תועיל?

הבבלי ביומא פה ב מתייחס לבעיה זאת:

"מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובה. עם התשובה - אין, בפני עצמן - לא, נימא דלא כרבי. דתניא, רבי אומר: על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה, יום הכפורים מכפר, חוץ (מפורק עול) +מסורת הש"ס: [מהלועג על חבירו]+ ומגלה פנים בתורה ומיפר ברית בשר, שאם עשה תשובה - יום הכפורים מכפר, ואם לא עשה תשובה אין יום הכפורים מכפר! - אפילו תימא רבי, תשובה בעיא יום הכפורים - יום הכפורים לא בעיא תשובה."
הבבלי ביומא בהתחלה ניסה להגיד שלפי שיטת רבי תשובה לבד תועיל, והוא לא יסתדר עם המשנה שאומרת " מיתה ויום הכיפורים מכפרין עם התשובה".


מסקנת הבבלי גם לשיטת רבי תשובה לבד לא תועיל, וצריך בנוסף את יום המיתה, או את יום כיפור.

בניגוד לבבלי בירושלמי שבועות א ו נאמר:

"סבר רבי שיום הכיפורים מכפר בלא תשובה אתא ר' אשיין רבי יונה רבי בא ר' חייה בשם ר' יוחנן יום הכיפורים מכפר בלא תשובה ומיתה ממרקת בלא תשובה ותני כן יום מיתה כתשובה. מאן תניתה רבי. הדא היא דתנינן תמן מיתה ויום הכיפורים מכפרין עם התשובה דלא כרבי".

ע"פ הירושלמי המשנה חד משמעית אינה מסדרת עם רבי, בניגוד לבבלי ביומא
בנוסף הירושלמי מדגיש שיום המיתה הוא כתשובה. משמע שתשובה לבד תועיל.
בנוסף הירושלמי מקשה : סבר רבי שיום הכיפורים מכפר בלא תשובה, ומיתה ממרקת בלא תשובה?
משמע שהירושלמי מבין שהעיקר זה התשובה ע"פ רבי, והתשובה תועיל גם ללא תשובה

הירושלמי עקבי לשיטתו שהעיקר זה התשובה גם ביומא ח ז וגם שם הוא שואל איך לפי רבי יום כיפור יועיל בלא תשובה, ולא שואל הפוך: איך תשובה לבד מועילה לרבי.

לסיכום:
ע"פ הבבלי לפי רבי ברור שיום כיפור הוא יום סגולי ומועיל בלא תשובה, לעומת זאת תשובה למסקנת הבבלי לא מועילה לבד לפי רבי.
לעומת זאת לפי הירושלמי בדיוק הפוך, תשובה פשוט שמועילה לבד והחידוש הוא שגם יום כיפו ויום המיתה מכפרים לבד כתשובה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר