סקר
איך הלימוד שלך בעקבת הקורונה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רבי אלעזר או רבי אליעזר; יחיד ורבים

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

שבועות יא ע"ב

 

איתיביה אביי: פר ושעיר של יום הכפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהם,
וכן שעירי ע"ז שאבדו והפריש אחרים תחתיהן - כולן ימותו, דברי ר' יהודה;
ר' אלעזר ור' שמעון אומרים: ירעו עד שיסתאבו, וימכרו ויפלו דמיהן לנדבה,
שאין חטאת צבור מתה;
ואמאי? לימא: לב בית דין מתנה עליהן!
אבודין קאמרת?
שאני אבודין, דלא שכיחי.

1.
הגמרא מצטטת ברייתא שיש בה מחלוקת.

2.
הרמב"ם פוסק כרבי אלעזר ורבי שמעון נגד רבי יהודה.

3.
כסף משנה הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה הלכה טז:

[טז] פר ושעיר של יוה"כ שאבדו וכו'. בברייתא פרק הוציאו לו (דף נ') ופרק שני שעירי (יומא דף ס"ה) פלוגתא דתנאי ופסק כר"א ור"ש דאמרי הכי משום דרבים נינהו
ועוד דאתו כסתם מתני'...

הסבר [שלא מודגש בפרשנים]. הכלל הוא שהלכה כרבי יהודה נגד רבי שמעון [=רשב"י] בן דורו של רבי יהודה, וגם הלכה כרבי יהודה נגד התנא רבי אלעזר ברבי שמעון.

3.1
אבל מכיון שרבי אלעזר מוזכר בסוגייתנו לפני רבי שמעון משמע כנראה, שמדובר ברבי אליעזר הגדול - רבו של רבי עקיבא.

3.2
ואם כך, סביר שהלכה צריכה להיות כרבי אליעזר נגד רבי יהודה שהיה תלמידו של רבי עקיבא שהוא עצמו היה תלמידו של רבי אליעזר.

3.3
וה"כסף משנה" מדגיש כאן שאין הלכה כרבי יהודה כי רבי אליעזר ורבי שמעון הם "רבים" נגד רבי יהודה שהוא יחיד [יחיד ורבים - הלכה כרבים].

3.4
משמע מדבריו לכאורה, שאם רבי אליעזר בלבד היה חולק על רבי יהודה הרי שהלכה היתה כרבי יהודה. כלומר, הלכה כרבי יהודה נגד רבי אליעזר הגדול! [האם מפני שגם בדורות התנאים תקף הכלל שהלכה כבתראי?]

3.5
ה"כסף משנה" לעיל מביא נימוק נוסף לכך שהלכה לא כרבי יהודה. מפני שיש "סתם משנה" כשני התנאים שחולקים כאן על רבי יהודה. אולי הסבר זה חולק על המסקנה לעיל בסעיף 3.4

3.6
כסף משנה הלכות פסולי המוקדשין פרק ד הלכה ב:
מעניין: מדובר על אותה הלכה שבה ה"כסף משנה" מסביר באופן שונה מדבריו לעיל בסעיף 3:

[ב] פר ושעיר של יוה"כ וכו'. בפ' שני שעירי (יומא דף ס"ה) פלוגתא דתנאי ופסק כר' אלעזר בר"ש דסתם מתני' כוותיה [כנראה שהוא מתכוון למשנה שם, מסכת יומא דף סב - דעת תנא קמא!]

כאן הוא גורס בבברייתא בסוגייתנו שהמחלוקת היא בין רבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון. לפי זה הלכה צריכה להיות כרבי יהודה, ולכן הלכה כרבי אלעזר ברבי שמעון רק בגלל שיש "סתם משנה" שמתאימה לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון.

3.6.1
ומביא את הגירסא כבסוגייתנו:

ובפ"ק דשבועות דף י"ב) מייתי לה וגריס ר' אלעזר ור"ש ולפי גירסא זו פסק כוותייהו משום דרבים נינהו. ומ"ש ולמה לא יקרבו עצמם נדבה וכו'. בפ"ק דשבועות שם:

ומנמק את הפסיקה כרבי אלעזר [האם מדובר ברבי אליעזר הגדול?] ורבי שמעון כי הם "רבים" - כלעיל בסעיף 3.3

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר