סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

מאי הוי עלה

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא מציעא קא ע"א-ע"ב

 

איתמר, היורד לתוך חורבתו של חבירו ובנאה שלא ברשותו,
ואמר לו: עציי ואבניי אני נוטל,
רב נחמן אמר: שומעין לו,
רב ששת אמר: אין שומעין לו.
מיתיבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר: בית שמאי אומרים: שומעין לו,
ובית הלל אומרים: אין שומעין לו.
לימא רב נחמן דאמר כבית שמאי? -
הוא דאמר כי האי תנא, דתניא: שומעין לו, דברי רבי שמעון בן אלעזר.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: בית שמאי אומרים: שומעין לו, ובית הלל אומרים: אין שומעין לו.
מאי הוי עלה? -
אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן:
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קא עמוד ב
- בבית שומעין לו, בשדה - אין שומעין לו.
בשדה מאי טעמא - משום ישוב ארץ ישראל.
איכא דאמרי: משום כחשא דארעא.
מאי בינייהו? איכא בינייהו חוצה לארץ.

1.
יד מלאכי כללי התלמוד כלל תמב

מאי הוי עלה, לא קא בעינן אלא באמוראים שקולים
אבל גבי רב ושמואל במידי דאיסורא דסוגיין בעלמא הלכה כרב באיסורי לא שייך למבעי על זה מאי הוי עלה כ"כ הרא"ש ז"ל בפרק משילין סי' ז' הביאו מוהרש"א בהליכות אלי כלל תקמ"ב,

ה"יד מלאכי" קובע ששאלה, שמנוסחת בביטוי "מאי הוה עלה", נשאלת רק בין שני אמוראים שקולים, שאין כלל הלכתי שמכריע בין שני אמוראים אלה.

2.
והוא מקשה מסוגייתנו:

ולדידי איכא למידק על זה דהא בפרק הגוזל [דף] ק"א א' מצינו דבעי תלמודא מאי הוה עלה על מחלוקת רב נחמן ורב ששת גבי היורד לתוך חורבתו של חבירו וכו' אף דסוגיין דעלמא הלכה כרב נחמן בדיני דהיא היא,

שהגמרא שואלת "מאי הוי עלה" על מחלוקת בין רב נחמן ורב ששת, כשלגביהם כן יש כלל הכרעתי - שהלכה כרב נחמן בדיני. ומדוע הגמרא שואלת "מאי הוי עלה".

3.
והוא מיישב:

ויש ליישב דהתם שאני דכיון דאותבינן עליה דרב נחמן דאמר שומעין לו מברייתא דרשב"ג ואמרינן לימא רב נחמן דאמר כבית שמאי אף על גב דדחינן הוא דאמר כי האי תנא דתניא שומעין לו דברי רשב"א מאחר דלרשב"ג קיימי ב"ה דסברי אין שומעין לו דלא כרב נחמן נסתפק תלמודא אם גם בזאת סמכינן אכללא דרב נחמן אי לא ואמטו להכי בעי מאי הוי עלה

הוא אומר שבסוגייתנו אין לכלל של "הלכה כרב נחמן בדיני" משקל מוחלט מפני שיש "צד" בגמרא שדינו של רב נחמן סותר לדעת בית הלל.

4.
יישוב נוסף:

אי נמי י"ל דמשום דסתמא דתלמודא דעלה להא דר' יוחנן דיש לחלק בין בית לשדה ורב נחמן שומעין לו סתם קאמר על כרחין למבעי מאי הוי עלה לאשמועינן הך חילוקא ולא נסמוך אכללין דהוה משמע דבכל גוונא הלכה כרב נחמן כנלע"ד:

למסקנת הגמרא - ולפי רבי יוחנן - יש הבדל בין בית לשדה, דבר שלא משתמע באופן ישיר מדברי רב נחמן, ולכן בסוגייתנו מובא הביטוי "מאי הוי עלה", כי לא תקף כאן לגמרי הכלל שהלכה כרב נחמן בדיני.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר