סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

אסתירא בלגינא

בבא מציעא פה ע"ב

 
"אמר רב חמא: מאי דכתיב (משלי יד, לג) בְּלֵב נָבוֹן תָּנוּחַ חָכְמָה וּבְקֶרֶב כְּסִילִים תִּוָּדֵעַ? בלב נבון תנוח חכמה - זה תלמיד חכם בן תלמיד חכם, ובקרב כסילים תודע - זה תלמיד חכם בן עם הארץ. אמר עולא: היינו דאמרי אינשי: אסתירא בלגינא קיש קיש קריא".

בפסוק מוזכרים נבון וכסילים, אך קשה מנין חכמה בקרב כסילים, לכן פירש רב חמא, שמדובר בבניהם של הנבון והכסילים.

ופירש רש"י: "תודע - מודיע לכל ומתפאר בכתרה. בן עם הארץ - היינו בקרב כסילים, משפחת כסילים". רש"י פירש תלמיד חכם בן עם הארץ באופן שלילי כי כך הוא מעניין המאמר הבא בסמוך: "אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא: מאי דכתיב קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו, אטו לא ידעינן דקטן וגדול שם הוא? אלא, כל המקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה - נעשה גדול לעולם הבא, וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה - נעשה חפשי לעולם הבא". ועוד, שמשמעות הביטוי "אסתירא בלגינא קיש קיש קריא" מוכר כשלילי, כגון במדרש תהלים מזמור א: "בני אדם שתורתן מבחוץ ואינה מבפנים, כהדא איסתירא בלגינא קיש קיש קרייא".

אך קשה, הלא רבים מגדולי החכמים בכל הדורות היו בני עם הארץ ממש, כגון רבי אליעזר בן הורקנוס שנקרא רבי אליעזר הגדול והיה הגדול שבדורו; וחלקם מפורסמים דוקא בענוותנותם העצומה כגון רבי עקיבא בן יוסף. ואדרבה, מוצאים תלמידי חכמים בני תלמידי חכמים הלומדים כדי למלאת מקום אבותם בהוראה, בעוד תלמידי חכמים בני עמי הארץ שלא נכון להם תפקיד לומדים לשם שמים בלבד. וכך אמרו במסכת בבא בתרא דף ח ע"ב: "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע - זה דיין שדן דין אמת לאמתו, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד - אלו גבאי צדקה. במתניתא תנא... - אלו מלמדי תינוקות", ושואלת על כך הגמרא: "ורבנן מאי? ופירש רש"י: תלמידי חכמים העוסקים בתורה תמיד מאי כתיב בהו? אמר רבינא: ואוהביו כצאת השמש בגבורתו", כלומר תלמידי חכמים העוסקים בתורה תמיד מתוך אהבה אף שאינם צפויים להעשות דיינים גבאים ומלמדים, אורם יגבר כשמש שהוא רב מאור הכוכבים וזוהר הרקיע.

אלא שיש לפרש שרב חמא בא לבאר דוקא את מעלת תלמיד חכם בן עם הארץ, כפי שנשתבחו גם לעיל בעמוד א' וכונו (ירמיהו טו, יט) יָקָר מִזּוֹלֵל – יקר מתוך זול. וכך הפירוש: בְּלֵב נָבוֹן תָּנוּחַ חָכְמָה – במנוחה ובהשקט, זה תלמיד חכם בן תלמיד חכם הרגיל בדברי חכמה ומקבלם בניחותא כמות שהם. וּבְקֶרֶב כְּסִילִים תִּוָּדֵעַ – שֶׁתִּוָּדַע החכמה בטעמיה לרבים, זה תלמיד חכם בן עם הארץ שדברי חכמה חדשים בעיניו, והוא חוקרם ומלבנם עד שמגלה בהם טעמים שהיו נסתרים. ואמר עולא: היינו דאמרי אינשי: אסתירא בלגינא קיש קיש קריא, שכמו המטבע הנופל לקופה ריקה וצלילו רם, כך דבר חכמה הנופל ללב כָּמֵהַּ לתורה מתגלגל ונבחן בהתלהבות עד שמוציא ניצוצין חדשים.

ועוד יש לפרש שבעיני תלמיד חכם בן תלמיד חכם נראים עיקרי האמונה ושאר דברי תורה מובנים מאליהם והחכמה נחה בו בשקט ובהשקט. ורק תלמיד חכם בן עם הארץ מבין את השוני שיש בהם לעומת דעת עמי הארצות, וחש בצורך להפיצם, ויודע כיצד ללמדם ולבארם באופן שיקבלו על דעתם וראיית עולמם.
וכך יתפרש גם "אסתירא בלגינא קיש קיש קריא" - צליל המטבע נשמע היטב דוקא בחלל הריקן. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר