סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"אמר רבי יוחנן משום רבי..."

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא מציעא מא ע"א

 

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן נהוראי: משונה שליחות יד האמורה בשומר שכר משליחות יד האמורה בשומר חנם.
אני אומר: אינה משונה. -

1.
רש"י מסכת בבא מציעא דף מא עמוד ב:

ואני אומר - ר' יוחנן פליג אדרבי יוסי בן נהוראי רביה, ואמר: אף היא לצורך נאמרה, ולוי סבירא ליה כרבי יוסי בן נהוראי, למידרש מיניה דאין צריכה חסרון, דאי מקרא קמא - לא תיסק אדעתין לחיוביה עד דמחסר ליה, בשומר חנם נאמר ונקרב בעל הבית וגו' בשומר שכר כתיב שבועת ה' תהיה וגו'

רש"י מדגיש שרבי יוחנן חולק על דברים שהוא עצמו אמר בשם רבי יוסי בן נהוראי שהיה רבו של רבי יוחנן

1.1
ילקוט המאירי:

"רש"י ד"ה ואני אומר ר' יוחנן פליג אדר' יוסי בן נהוראי וכו' וקשה הא לעיל ע"א גרסי' אר"י משום ר"י בן נהוראי וכו' ולפי שי' רשיז"ל במס' חולין דף קי"ג ע"ב ד"ה הא דרבי' וכו' דכל היכא דאמר משום לא ראה אותו מימיו אלא ששמע השמועה משמו מאחרים
וא"כ איך קאמר כאן שהי' רבו וצע"ג ."

אולם נראה לי שאין כאן קושיה. תמיד כשאמורא אמר בשם תנא, וכן תנא שאמר בשם תנא אחר הלשון הוא "משמיה"!

2.
אטלס עץ חיים + פרויקט השו"ת:

תנאים ואמוראים - ביוגרפיות: תולדותיו של ר' יוסי בן נהוראי
ר' יוסי בן נהוראי -

נראה היה לומר שהיה אמורא ארץ ישראלי בדור הראשון,
אך תוספות אומרים במפורש שהיה תנא (בבא מציעא דף מ"א ע"ב ד"ה: קרנא).
שאל מר' יהושע בן לוי (חולין נ"ז ע"ב).
חברו של ר' יוחנן בן ארזא (ע"ז נ"ח ע"א).
רבי יוחנן היה תלמידו (בבא מציעא דף מא ע"ב רש"י). חכמי ארץ ישראל רבים מסרו משמו.


3.
רבי יוסי בן נהוראי - 3 מופעים בש"ס.

4.
לפי רש"י בסוגייתנו משמע שרבי יוחנן היה תלמידו של רבי יוסי בן נהוראי

5.
ומרש"י - על סמך הביטוי בגמרא "ואני אומר" וגם על סמך תוכן דבריו - משמע גם שרבי יוחנן חולק עליו - על רבו.

6.
תוספות מסכת בבא מציעא דף מא עמוד ב:

ור' יוחנן פליג בתרוייהו הא לא קשיא דר' יוחנן סבר כתנא דהכונס (בבא קמא דף נז:) דקאמר לא אם אמרת בשומר חנם שכן משלם כפל לכך שלח בה יד חייב דקאי אמילתיה דרבי יוסי בר' נהוראי.

7.
תוס' סובר שרבי יוסי בן נהוראי היה תנא, ולכן לכאורה רבי יוחנן לא היה רשאי לחלוק עליו,

7.1
אלא - מיישב תוס' - שרבי יוחנן מסתמך על ברייתא במסכת בבא קמא דף נז.

8.
נראה לי שצריך לומר שרבי יוסי בן נהוראי היה רבו של רבי יוחנן, והיה בן דורו של "רבי".

8.1
חכמים בדור המעבר בין "רבי" לרבי יוחנן אמנם נחשבים - כמו "רב" - כתנאים, אבל אמוראים בדור הראשון-שני היו רשאים לחלוק עליהם, ולכן - לפי רש"י - רבי יוחנן חלק עליו.

8.2
ולפי תוס' כנראה שרבי יוחנן לא היה רשאי לחלוק על רבי יוסי בן נהוראי מכיוון שהיה גם רבו וגם תנא. ולכן תוס' נזקק לומר שרבי יוחנן מסתמך על ברייתא אחרת.

9.
ויש להעיר, שהביטוי בסוגייתנו הוא "אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן נהוראי" ולא בנוסח "אמר רבי יוחנן אמר רבי יוסי בן נהוראי" מפני שעל תנא [גם אם הוא "רק" במדרגת תנא של דור המעבר בין התנאים לאמוראים] לא נאמר עליו - כשתלמידו אומר בשמו - "אמר...", אלא: "משום...". 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר