סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

'בנים אתם לה' אלהיכם' / הרב הלל לוין

קידושין דף לו עמוד א

מתוך: 'שחרית' העתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

 

בגמרא מבואר על המקרא 'בנים אתם לה' אלהיכם', בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרוים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרוים בנים, ורבי מאיר אומר בין כך ובין כך אתם קרוים בנים.

בספר רמתים צופים הקשה, שהרי כתבו התוספות במסכת סנהדרין [לט, א ד"ה במאי], כיצד נטמא הקדוש ברוך הוא לקבורתו של משה, הרי כהן הוא ואסור ליטמא. ותירצו, שהותר ליטמא כיון דנקראו בנים למקום. ולפי זה יש להקשות, לדעת רבי יהודה שאם אינם עושים רצונם של מקום נקראים עבדים, אם כן כיצד יחיה הקדוש ברוך הוא מתים לעולם הבא.

וביפה תואר כתב, שהקדוש ברוך הוא יחיה מתים משום פיקוח נפש. אמנם יש לעיין מדוע נקרא זה פיקוח נפש כיון שכבר מתו. אכן יש להוכיח מדברי התוספות במסכת בבא מציעא [קיד, ב ד"ה ולאו כהן] שהקשו שהרי אליהו כהן הוא והאיך החייה את בן השונמית, ותירצו דהוה פיקוח נפש ושם גם כן כבר מת. ומוכח, דמה שעתיד להחיות, יש לו חשיבות של פיקוח נפש אף שעדיין אינו חי.

***

בשו"ת הרשב"א [א, קצ"ד] דן אם מומר לעכו"ם מטמא באוהל למ"ד קברי עכו"ם אינו מטמא באוהל, או שדינו כישראל שמטמא באוהל. וכתב שהלכה כרבי מאיר שבין ובין כך קרוין בנים, ולכן אף מומר לעכו"ם הרי הוא בכלל אדם כי ימות באהל שקברו מטמא באוהל.

והוא חידוש להלכה כרבי מאיר בזה, ודלא כרבי יהודה, אף שבעלמא ר"מ ור"י הלכה כר' יהודה, ויוצא מכך נפקא מינה להלכה שקבר מומר מטמא באוהל, וכן הובא להלכה ברמ"א [יו"ד שעב, ב].

אחד מהגדולים הביא על כך, שמעניין הדבר, שבכל מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר הלכה כרבי יהודה, ורק כאן הלכה כרבי מאיר, וזאת משום שהוא קבע כאן שבין כך ובין כך אתם קרויים בנים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר