סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"עקרו חכמים קנין המעות"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

קידושין כו ע"א

 

ושאין להם אחריות - אין נקנין אלא במשיכה. מנלן?
דכתיב: +ויקרא כה+ וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד.
ולר' יוחנן דאמר: דבר תורה מעות קונות, מאי איכא למימר?
תנא תקנתא דרבנן קתני. 

1.

במשנה משמע שמטלטלין נקנים במשיכה - ולא בכסף.

2.

מקשה הגמרא: שיטת רבי יוחנן היא ש"דבר תורה מעות קונות"

3.

עונה הגמרא: המשנה מתייחסת לתקופה שאחרי תקנת חכמים [שגם רבי יוחנן אמרה] שמשיכה קונה במטלטלין.

4.

רש"י מסכת קידושין דף כו עמוד א:

ולר' יוחנן דאמר - בפרק הזהב.
דבר תורה מעות קונות - כדאשכחן גבי הקדש ונתן הכסף וקם לו.
אמר לך - מתני' לא תקשי לי דתקנתא דרבנן קתני תנא דמתני' שעקרו חכמים קנין המעות ואמרו לא תקנה אלא משיכה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיטיך בעלייה.

לפי רש"י רבי יוחנן סובר שדין תורה - שמעות קונות - בוטל לגמרי על ידי חכמים.

4.1

משנתנו נשנתה אחרי אותה תקנת חכמים - שמזכיר רבי יוחנן - שתוקנה לפני עריכת/כתיבת המשנה על ידי רבי.

5.

"דרבנן קתני" - 3 מופעים בש"ס.

אבל במשניות בש"ס מוטמעות הרבה תקנות חכמים ומה המיוחד במשנתנו?

5.1

אלא שבדרך כלל באותם מקומות שתקנת חכמים ביטלה דבר תורה הרי שדבר התורה הוזכר בהם, מה שאין כן במשנתנו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר