סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

פדיון מעשר שני ע"י אשה / הרב הלל לוין

קידושין דף כד עמוד א

מתוך: 'שחרית' העתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

 

בסוגיא מתבאר שאשה פודה מעשר שני בלא חומש.

רבים מהמפרשים העלו קושיא מעניינת על המתבאר בסוגיא, וזאת אודות הכלל הנודע שנשים אינן חייבות במצוות עשה שהזמן גרמא, ואם כך נשאלת השאלה מדוע אשה חייבת כלל בפדיית מעשר שני, הרי מצוות עשה שהזמן גרמא היא, כיון שאין חייבים במצוה זו כל שנה, ומצוה התלויה בזמן היא.

ואין לומר שהואיל ותבואות שגדלו בשנה זו מתחייבות במעשר שני אפילו אם הם יהיו בשנה אחרת אם עדיין לא הפריש, ולפיכך לא נחשב שהזמן גרמא, זה אינו, שהרי התוספות להלן בקידושין [לד, ד"ה ותפילין] כתבו, שכסות יום חייב בציצית אפילו בלילה, ומכל מקום נחשב הדבר למצוות עשה שהזמן גרמא הואיל והיום גורם חיובו ומצוותו, ואם כך גם במעשר הרי המצוה נגרמת בשל זמן מסויים והוא המחייב, ואם כך נחשב הדבר זמן גרמא.

ותירצו על כך, שמשום שנאמר בדברים [יד, כב] 'עשר תעשר', ודרשו חז"ל, 'עשר בשביל שתתעשר', מעתה יש לומר שכמו שדרשה הגמרא שם שנשים חייבות במזוזה אפילו שהן פטורות מתלמוד תורה, וזאת מחמת מסברא ד'גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי', שגם נשים צריכות חיים כמו הגברים, כמו כן כיון ניתן לומר לגבי מעשר שהוא מעשיר, ואף נשים זקוקות לכך, ולכן הן חייבות.

אמנם יש שהעירו בכך, שאף אם ייחשב מצוה שהזמן גרמא, מכל מקום כל עוד שאין מופרש מהפירות מעשרות, הם טבל ואסורים באכילה, ולכך האשה צריכה להפריש משום לאו של טבל, ולכן חייבות מחמת האיסור לעשות כן אף אם המצוה עצמה נחשבת זמן גרמא.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר