סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"מאי טעמא"+"במאי קמיפלגי"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

גיטין ע ע"ב


אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס, וחזר ואמר אל תכתבו - אין דבריו האחרונים כלום.
אר"ש בן לקיש: כותבין ונותנין גט לאלתר,
ור' יוחנן אמר: אין כותבין אלא לכשישתפה.
מ"ט דר"ל? דקתני: אין בדבריו האחרונים כלום.
ור' יוחנן? אמר לך: אין בדבריו האחרונים כלום, דלכי מתציל לא צריך למיהדר אימלוכי ביה, ולעולם אין כותבין אלא לכשישתפה.
במאי קמיפלגי?
ר"ל מדמי ליה לישן,
ור' יוחנן מדמי ליה לשוטה.
ור' יוחנן נמי לידמיה לישן!
ישן לא מחוסר מעשה, האי מחוסר מעשה. 

מבנה הסוגיה:

הערה: מדובר בסוגיה מרכזית בש"ס בענייני "שוטה" ובענייני שליחות.
ואני לא באתי אלא להעיר הערה אחת.

1.

המשנה:

אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס, וחזר ואמר אל תכתבו - אין דבריו האחרונים כלום.

2.

מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש בביאור המשנה:

אר"ש בן לקיש: כותבין ונותנין גט לאלתר,
ור' יוחנן אמר: אין כותבין אלא לכשישתפה.

3.

הגמרא שואלת ועונה מה הנימוק לריש קיש:

מ"ט דר"ל? דקתני: אין בדבריו האחרונים כלום.

3.1

הגמרא שואלת ועונה מה הנימוק לרבי יוחנן:

ור' יוחנן? אמר לך: אין בדבריו האחרונים כלום, דלכי מתציל לא צריך למיהדר אימלוכי ביה, ולעולם אין כותבין אלא לכשישתפה.

3.2

הנימוקים של רבי יוחנן ושל ריש לקיש אינם כוללים סברא אלא כל אחד מהם מדייק מדברי המשנה באופן שונה.

4.

הגמרא מבררת מהו יסוד המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש:

במאי קמיפלגי?
ר"ל מדמי ליה לישן,
ור' יוחנן מדמי ליה לשוטה.

5.

מבנה סוגיה של "מאי טעמא", ואחר כך "במאי קמיפלגי" מובא בש"ס רק כ-4 פעמים וקצת מופע דומה במסכת סוכה דף נג.

6.

אבל סוגיה, שבה ה"מאי טעמא" מוסב על דברי כל אחד משני האמוראים החולקים - ולא על דברי תנאים - ואחר כך מובא הביטוי "במאי קמיפלגי" זהו מופע יחידאי בש"ס - בסוגייתנו!

7.

ראה דיון על צירוף ה"מאי טעמא" ו"במאי קמיפלגי" בסוגייתנו ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד קפח בראש העמוד.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר