סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


שאני רב הונא

גיטין נט ע"ב


"רב הונא קרי בכהני בשבתות ויו"ט, שאני רב הונא, דאפילו רבי אמי ורבי אסי כהני חשיבי דארץ ישראל מיכף הוו כייפי ליה".

הכיצד היו רבי אמי ורבי אסי כהני חשיבי דארץ ישראל כפופים לרב הונא? הלא הם היו בארץ ישראל והוא בבבל!
אמנם אמרו במסכת סנהדרין דף ה ע"א: "אמר רב: האי מאן דבעי למידן דינא, ואי טעה מיבעי למיפטרא - לישקול רשותא מבי ריש גלותא. וכן אמר שמואל: לשקול רשותא מבי ריש גלותא... כדתניא: לא יסור שבט מיהודה - אלו ראשי גליות שבבבל". ופירש רש"י: "שרודים את העם - שיש להם כח ורשות מאת מלכי פרס". אולם רב נחמן חתנו של ריש גלותא הוא שקיבל ממנו רשות לדון והיה ראש הדיינים, ולא רב הונא גדול הדור. ואף רב הונא עצמו בא להתדיין לפני רב נחמן במסכת בבא בתרא דף נד ע"ב, וגם אשתו של רב הונא באה להתדיין לפניו במסכת שבועות דף ל ע"ב.
ואין לפרש שהיה זה רב הונא הראשון שהיה בעצמו ריש גלותא, שהרי הוא מת בחיי רבי, ואילו רבי אמי ורבי אסי כהני חשיבי דארץ ישראל היו תלמידיו של רבי יוחנן שראה את רבי רק בילדותו.

אלא שאמרו במסכת מועד קטן דף כה ע"א:
"כי אסקוה להתם אמרו ליה לרבי אמי ולרבי אסי: רב הונא אתי. אמרו: כי הוינן התם לא הוה לן לדלויי רישין מיניה, השתא אתינן הכא אתא בתרין? אמרו להו: ארונו בא".
ופירש רש"י: "לדלויי רישין - דאדם חשוב היה, והוה לן בושת לדלויי רישין".
הרי שרבי אמי ורבי אסי עלו מבבל, ואף שבסוגייתנו הם כונו "כהני חשיבי דארץ ישראל", עידן כפיפותם לרב הונא היה בעת היותם בבבל.

יתר על כן. אמרו במסכת כתובות דף קו ע"א:
"כי הוו מיפטרי רבנן מבי רב - הוו פיישי אלפא ומאתן רבנן, מבי רב הונא - הוו פיישי תמני מאה רבנן. רב הונא הוה דריש בתליסר אמוראי. כי הוו קיימי רבנן ממתיבתא דרב הונא ונפצי גלימייהו, הוה סליק אבקא וכסי ליה ליומא (רש"י: מאפיל את החמה והיה ניכר בא"י), ואמרי במערבא: קמו ליה ממתיבתא דרב הונא בבלאה".
גם פה לא מדובר ברב הונא שהיה ריש גלותא בתקופה שרב היה צעיר דייני בית דינו של רבי, אלא בסתם רב הונא שהיה תלמידו ממשיכו של רב לאחר שירד לבבל, ולכן נזכר אחריו בסוגיה. ומעשה זה אינו יכול להתפרש כפשוטו. גם אטימת כל שמי בבל אינה מסתירה את הארת החמה לא"י. ועד שרוח מהירה תסיע את האובך לא"י יערך הדבר שעות רבות.
אלא צריכים אנו (משלי א, ו) לְהָבִין מָשָׁל וּמְלִיצָה דִּבְרֵי חֲכָמִים וְחִידֹתָם.
עד לארץ ישראל הגיעה ההשפעה העצומה של תורת רב הונא שהופצה בידי תלמידיו שומעי שיעוריו, עד שרבי אמי ורבי אסי גם בעת היותם כהני חשיבי דארץ ישראל נכפפו בפניו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר