סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"ולא היא"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

גיטין לט ע"ב


אמר מר: אמר להם, אומר אני: אין לו תקנה אלא בשטר.
והתניא: רבי אומר, אומר אני: אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא, מפני שהוא כמוכרו לו!
הכי קאמר: או בכסף או בשטר, והאי פקע ליה כספיה,
ולאפוקי מהאי תנא; דתניא, ר' שמעון אומר משום רבי עקיבא: יכול יהא כסף גומר בה, כדרך ששטר גומר בה?
ת"ל: +ויקרא י"ט+ והפדה לא נפדתה, אורעה כל הפרשה כולה ללא חופשה, לומר לך: שטר גומר בה, ואין הכסף גומר בה.
אמר רמי בר חמא א"ר נחמן: הלכה כר' שמעון,
ורב יוסף בר חמא א"ר יוחנן: אין הלכה כר' שמעון.
אשכחיה רב נחמן בר יצחק לרבא בר שאילתא דהוה קאי אפיתחא דבי תפלה,
א"ל: הלכה או אין הלכה?
א"ל: אני אומר אין הלכה,
ורבנן דאתו ממחוזא אמרי: אמר רבי זירא משמיה דרב נחמן הלכה,
וכי אתאי לסורא אשכחתיה לר' חייא בר אבין,
אמרי לי': אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה,
אמר לי: דההיא אמתא דהוה מרה שכיב מרע, אתיא בכיא קמיה, אמרה ליה: עד אימת תשתעביד ותיזיל ההיא איתתא?
שקל כומתיה שדא בה,
אמר לה: זיל קני הא וקני נפשך,
אתו לקמיה דרב נחמן,
אמר להו: לא עשה ולא כלום,
מאן דחזא, סבר, משום דהלכה כר' שמעון,
ולא היא, אלא משום דהוה ליה כליו של מקנה.
אמר רב שמואל בר אחיתאי אמר רב המנונא סבא אמר ר' יצחק בר אשיאן אמר רב הונא אמר רב המנונא: הלכה כר' שמעון.
ולא היא, אין הלכה כר' שמעון

בסוגיה הנ"ל מתנהל דיון מיוחד בהכרעת ההלכה.

1.

וכך נקבע להלכה, שלא כרבי שמעון אלא:

רמב"ם הלכות עבדים פרק ה הלכה א:

עבד כנעני נקנה בחמשה דברים וקונה את עצמו בשלשה,
נקנה בכסף או בשטר או בחזקה או בחליפין או במשיכה,
וקונה את עצמו בכסף או בשטר או בראשי איברים, ועבד קטן הרי הוא כבהמה ונקנה במשיכה כמשיכת הבהמה וכבר ביארנו בתחלת ספר זה כל הדרכים שהעבדים נקנין בהן.

2.

אולי נקבע שלא כרבי שמעון בגלל ניסוח הגמרא "ולא היא" - שזוהי הכרעת עורך הגמרא.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר