סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"תנא קמא" מיוחד!

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר סו ע"א
 

מתני'. נזיר היה שמואל, כדברי ר' נהוראי,
שנא': +שמואל א' א+ ומורה לא יעלה על ראשו,
נאמר בשמשון +שופטים יג+ ומורה ונאמר בשמואל ומורה,
מה מורה האמורה בשמעון נזיר, אף מורה האמורה בשמואל נזיר.
א"ר יוסי: והלא אין מורה אלא של בשר ודם!
א"ל רבי נהוראי, והלא כבר נאמר: +שמואל א' טז+ ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, שכבר היה עליו מורא של בשר ודם.

1.

אין גמרא על משנה זו.

2.

רמב"ם הלכות נזירות פרק ג הלכה טז:

שמואל הרמתי נזיר עולם היה, לפיכך האומר הריני כשמואל הרמתי, כבן חנה, כבן אלקנה, כמי ששסף את אגג בגלגל, וכיוצא באלו הרי זה נזיר עולם, ואין אומרין שמא לאיש אחר שמעשיו כאלה נתכוון.

כסף משנה הלכות נזירות פרק ג הלכה טז:

[טז] שמואל הרמתי נזיר עולם היה וכו'. משנה בסוף מכילתין (דף ס"ו) נזיר היה שמואל כדברי ר' נהוראי שנאמר ומורה לא יעלה על ראשו נאמר בשמשון מורה ונאמר בשמואל מורה מה מורה האמורה בשמשון נזיר אף מורה האמורה בשמואל נזיר אמר (לו) רבי יוסי והלא אין מורה אלא של בשר ודם אמר לו ר' נהוראי והלא כבר נאמר איך אלך ושמע שאול והרגני שכבר היה עליו מורא של בשר ודם
ומשמע דהלכה כרבי נהוראי וכן פסק רבינו שם
וכתב תועלת ידיעתנו בשמואל אם הוא נזיר (או לא) למי שאמר הריני כשמואל או שיספר סיפור מסיפוריו כמו שאמרנו בשמשון והלכה כר' נהוראי עכ"ל.
ומדבריו אלה יש הוכחה גדולה למה שכתבתי בסמוך שדעת רבינו שהאומר כשמשון לבד או כבן מנוח לבד הוי נזיר שמשון:

3.

הרמב"ם פסק כרבי נהוראי, וקצת קשה שהרי הכלל הוא שהלכה כרבי יוסי "מחברו" ויש אומרים שהכלל הוא שהלכה כרבי יוסי אף נגד רבים, ומדוע כאן הרמב"ם לא פסק כמותו.

4.

ויש לומר, שהלכה כרבי נהוראי כי רבי נהוראי משיב על טענתו של רבי יוסי - ראה כמובא ב"מתיבתא", הערה יח, בסופה. לפי זה נוכל להגביל את הכלל של "הלכה כרבי יוסי" רק למשנה שלא מסיימת בתשובה של מי שחולק עליו. מכיוון שכך "רבי" ניסח את המשנה משמע שהוא - "רבי" פוסק כרבי נהוראי. [/תנא שמוזכר אחרון במשנה / "הלכה כבתראי" - משמעות חדשה - כמי שמוזכר אחרון במשנה].

5.

ברישא של המשנה: נזיר היה שמואל, כדברי ר' נהוראי,

הביטוי "כדברי רבי..." במשניות בש"ס מובא אולי ב 3 מופעים. אמנם, בסוגייתנו הניסוח קצת חריג - "לשון נזיר משונה".

5.1
משמעות הניסוח הנ"ל הוא שלמעשה יש במשנה גם "תנא קמא" - "נזיר היה שמואל" - ש"רבי" קובע שדעתו של תנא קמא היא כרבי נהוראי. משמע קצת כמובא ב"מתיבתא", הערה יח. ושם, ב"ילוט ביאורים", עמוד רמו. ובהערה עו.

5.2

לפי הנ"ל יוצא שיש במשנתנו 3 דעות:
דעת "תנא קמא"
דעת "רבי נהוראי"

דעת "רבי יוסי"

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר