סקר
המסכת שהיתה הכי קשה:


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

חפץ שמונח על כלי שייט נחשב "נייד"?

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר סד ע"א
 

בעי רמי בר חמא: מת בכלי וכלי צף על פני המים, מהו?
בתר כלי אזלינן, או בתר מיתא אזלינן?1.

1.
רמב"ם הלכות שאר אבות הטומאה פרק יד הלכה ד:

שרץ שהיה מונח בכלי וכלי צף על פני המים
או שהיה מונח על המת או על הנבילה ואפילו נימוח הנבילה או בשר מת שתחתיו או שהיה מונח על שכבת זרע הצפה על פני המים
ה"ז כמונח על הארץ

1.1
כלומר, שרץ שנמצא בתוף כלי שצף על פני המים נחשב "כמונח על הארץ" [למרות שהוא מתנייד על המים], מפני שדנים אותו ביחס לגוף עליו הוא מונח פיזית!

1.2
דין הטומאה:

שספקו ברה"י טמא כמו שיתבאר,
היה שרץ על גבי שרץ צף על פני המים ה"ז כטומאה עבה שצפה ע"פ המים וספיקו טהור, היה מונח על גבי מי חטאת ומי חטאת צפין על פני המים ה"ז ספק אם הוא כמונח או אינו כמונח, לפיכך יראה לי שספיקו טהור.

2.
מסכת שבת דף ה עמוד ב:

ואזדא רבא לטעמיה, דאמר רבא: מים על גבי מים - היינו הנחתן, אגוז על גבי מים - לאו היינו הנחתו.

בעי רבא: אגוז בכלי, וכלי צף על גבי מים, בתר אגוז אזלינן - והא נייח, או דילמא בתר כלי אזלינן - והא לא נייח, דנייד?
תיקו.

3.
רמב"ם הלכות שבת פרק יג הלכה ד:

היה עומד באחת משתי רשויות ופשט ידו לרשות שניה ונטל משם מים מעל גבי גומא מלאה מים והוציאן חייב, שהמים כולן כאילו הן מונחין על הארץ,

אבל אם היה כלי צף על גבי מים ופירות בתוך הכלי
ופשט ידו ולקח מן הפירות והוציא א פטור, שהרי לא נחו הפירות על גבי הארץ ונמצא שלא עקר מעל גבי מקום ארבעה,

3.1
הפירות בתוך כלי שצף על גבי מים נחשבים "לא נייח", ולכן מי שנוטל אותם לא מבצע "עקירה" לעניין דיני הוצאה מרשות לרשות בהלכות שבת.
כלומר דנים את הפירות לא ביחס לכלי שבו הם מונחים, אלא דנים אותם באופן כללי שהם מתניידים על גבי המים.

3.2
המשך הרמב"ם:

ואין צריך לומר אם היו הפירות צפין על פני המים והוציאם שהוא פטור, וכן אם היה ב שמן צף על פני המים וקלט מן השמן והוציאו פטור.

4.
יש סתירה גלויה בין פסקי הרמב"ם, בין סעיף 1-1.1 לסעיף 3-3.1 !

5.
ראה ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד ריג, שמביא תרוץ, שלגבי שבת כדי להתחייב בדין "הוצאה" צריך שהחפץ לא יהיה נייד מבחינה פיזית-גלויה, ואילו לגבי טומאה - סוגייתנו במסכת נזיר דף סד - הדין של "צף על פני המים" לא תלוי בניידות החפץ אלא בחציצה, האם הכלי חוצץ בין מה שבתוכו לבין המים!

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר