סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

 "הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר מג ע"א
 

ת"ר: +ויקרא כא+ להחלו - עד שעה שימות,
רבי אומר: +במדבר ו+ במותם יטמא - עד שימות.
מאי בינייהו?
אמר ר' יוחנן: משמעות דורשין איכא בינייהו,
ר"ל אמר: גוסס איכא בינייהו;
למאן דאמר מלהחלו - אפילו גוסס,
למ"ד במותם - עד שימות אין, גוסס לא.

1.

לפי רבי יוחנן אין מחלוקת בברייתא, וכולם מסכימים שרק מת ממש מטמא ולא גוסס.

1.1

והמחלוקת היא רק מאיזה פסוק לומדים את הדין - "משמעות דורשין".

2.

ולפי ריש לקיש תלוי במחלוקת בברייתא:

2.1

לפי "תנא קמא" בברייתא גם גוסס מטמא

2.2

ולפי "רבי" בברייתא, גוסס לא מטמא.

3.

תוספות מסכת נזיר דף מג עמוד א:

ומהכא שמעינן - דכהן אינו מוזהר על הגוסס דקי"ל כר' יוחנן לגבי ר"ל

הוא פוסק כרבי יוחנן לפי הכלל שהלכה בדרך כלל כרבי יוחנן נגד ריש לקיש. והלכה כלעיל בסעיף 1.

3.1

גם אם היה פוסק כריש לקיש אפשר להגיע להכרעה דומה אם נפסוק בברייתא - בסעיף 2.2 לעיל - כדעת "רבי". וזה יתאים רק אם נאמר "חידוש": בברייתא - לעומת במשנה - הכלל הוא שהלכה כ"רבי" גם נגד "חבריו"=רבים.

4.

ממשיך תוס':

ומיהו בה"ג גריס אביי במקום רבי יוחנן ורבא במקום ר"ל

גירסא שונה אצל בה"ג לגבי שמות בעלי המחלוקת בסוגייתנו: אביי ורבא במקום רבי יוחנן וריש לקיש.

4.1

ולפ"ז הלכה כרבא לגבי דאביי

לפי סעיף 4 יש להכריע כדעת רבא, כי כך הוא הכלל, שהלכה כרבא נגד אביי [בדרך כלל].

4.2

[ולרבא] פליגי רבי ורבנן ואית לן הלכה כרבי מחבירו [ולא מחביריו נמצא] יהא כהן מוזהר על גוסס.

ולפי רבא נחלקו בדין גוסס "רבי" ותנא קמא בברייתא, ויש לפסוק כרבנן[="תנא קמא"] וממילא גוסס כן מטמא כי אין הלכה כרבי נגד "חבריו"[=רבים"].

4.3

מוכח מתוס' שכללי הפסיקה לגבי "רבי" תקפים בברייתא כמו במשנה.

4.4

מוכח מתוס' ש"תנא קמא" נחשב כ"רבים[="חבריו"], ולכן לפי הכלל שאין הלכה כ"רבי" מחבריו - ההלכה היא כ"תנא קמא".

5.

וכך פוסק הרמב"ם שגוסס אינו מטמא:

רמב"ם הלכות טומאת מת פרק א הלכה טו:

המת אינו מטמא עד שתצא נפשו אפילו מגוייד או גוסס, אפילו נשחטו בו שני הסימנים אינו מטמא עד שתצא נפשו שנאמר בנפש האדם אשר ימות,

5.1

הפסוק ברמב"ם הוא לגבי טומאת כל אדם ובסוגייתנו הפסוקים הם לגבי טומאת כהן!

6.

הערה על שיטת בה"ג לעיל בסעיף 4: כיצד מתחלפים "רבי יוחנן וריש לקיש" עם "אביי ורבא"?

6.1

אולי היה ידוע לבעלי הגירסאות בגמרא שיש מחלוקת בסוגייתנו בין זוג אמוראים מפורסם, ולכן נחלקו כיצד לגרוס בסוגייתנו, את הזוג רבי יוחנן וריש לקיש או את הזוג אביי ורבא.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר