סקר
איך הלימוד שלך בעקבת הקורונה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רב ושמואל - הלכה כרב

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר יד ע"ב


נטמא ביום גידול שער - 
רב אמר: אינו סותר, אפי' לר' יוחנן דאמר סותר, הני מילי היכא דקאי בנזירות, גידול שער מישלם נזירות הוא; ושמואל אמר: סותר, אפי' לריש לקיש דאמר אין סותר, התם שתי נזירות, הכא חדא נזירותא. 
אמר רב חסדא: הכל מודים, שאם קדש שער בדם - אין לו תקנה. 
אליבא דמאן? 
אי אליבא דרבי אליעזר, כיון דאמר: תגלחת מעכבת, תוך מלאת היא ולסתור! 
אלא אליבא דרבנן, האמרי: תגלחת לא מעכבת!  

1.

רמב"ם הלכות נזירות פרק ו הלכה ה:

נטמא ביום שלאחריו שהוא יום שראוי לגדל שער, או גלח אחר מלאת הרי זה אינו סותר כלום אף על פי שעדיין לא גלח שהרי שלמה הנזירות וכל שנטפל לה.

הרמב"ם פסק כרב נגד שמואל בסוגייתנו.

2.

לפי רוב הפרשנים רב חסדא אמר את דינו לגבי המחלוקת הנ"ל בין רב לשמואל. והדגש הוא שאפילו לפי רב אין לו תקנה במקרה שעליו מדבר רב חסדא.

3.

רדב"ז הלכות נזירות פרק ו הלכה ה:

[ה] נטמא ביום שלאחריו וכו'. פ"ב פלוגתא דרב ושמואל ופסק כרב דאמר נטמא ביום גידול שער אינו סותר דקי"ל כרבנן שאמרו תגלחת אינה מעכבת והא דאמר רב חסדא הכל מודים שאם קדש שער בדם אין לו תקנה מתרצינן לה אליבא דרבנן אין לו תקנה למצות גילוח:

כנראה שדינו הראשון של רב מסתבר מאד לפי רבנן ש"תגלחת אינה מעכבת".

4.

כסף משנה הלכות נזירות פרק ו הלכה ה:

[ה] ומ"ש נטמא ביום שלאחריו וכו'. בפ"ב (דף י"ד:) נטמא ביום גידול שער רב אמר אינו סותר וכו' ושמואל אמר סותר ומפרש רבינו דיום גידול שער היינו ביום של אחר יום הבאת קרבנותיו ופסק כרב באיסורי. ומ"ש או גילח אחר מלאת:

לפיו ההלכה נפסקה בסוגייתנו כרב על פי הכלל שבאיסורים הלכה כרב נגד שמואל.

5.

מדוע הרדב"ז - לעיל בסעיף 3 - לא הביא את נימוקו של ה"כסף משנה" - בסעיף 4?

6.

אולי כי רב פסק כרבי יוחנן ושמואל פסק כריש לקיש [שנחלקו בסוגיה הקודמת] - ראה לעיל בגמרא המצוטטת - ויש אומרים שהכלל שהלכה כרב נגד שמואל באיסורים תקף רק כשהם חולקים לגמרי רק בסברת עצמם ולא אליבא דחכמים אחרים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר