סקר
איך הלימוד שלך בעקבת הקורונה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"חדא מגו חדא"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר יג ע"ב - יד ע"א


ותיבעי ליה נזירות מועטת!
חדא מגו חדא קא מיבעיא ליה:
תלמוד בבלי מסכת נזיר דף יד עמוד א
את"ל נזירות מועטת כיון דעשרה יומין הוא דיתרין - לא סליק ליה הלין עשרה,
ודאי נזיר מאה יום כיון דאית ליה תמנין יומין לבסוף - סלקין ליה,
או לא?
ואת"ל חיילי,
אמר הריני נזיר לאחר כ' יום ומעכשיו נזיר עולם, מהו?
מי חיילא עליה או לא?
את"ל הכא כיון דאפשר לאיתשולי חיילא,
אמר הריני נזיר שמשון לאחר עשרים יום ומעכשיו נזיר סתם, מהו?
הכא לא אפשר לאיתשולי, מי חיילא או לא?

1.

הגמרא שואלת על רבא מדוע לא שאל - "בעיה" בדף יג עמוד ב - בעיה יותר "פשוטה" ["נזירות מועטת"].

2.

הגמרא עונה "חדא מגו חדא קא מיבעיא ליה", כלומר, רבא באמת התכוון [ורומז לכך] לשאול את השאלה ה"פשוטה" ואם התשובה עליה היא ... אזי יש לשאול את השאלה השניה - ה"בעי רבא" שהעלה רבא [בדף יג עמוד ב].

3.

בכל זאת נשאלת השאלה מדוע רבא עצמו לא שאל את שאלותיו באופן של "אם תימצי לומר", כפי שבאמת הגמרא שואלת!

4.

בכל מקרה רואים מסוגייתנו שהגמרא מתייחסת אל רבא כמקר חשוב וכמו שהיא מתייחסת למקור תנאי שמדבר בקיצור והגמרא מרחיבה, כך גם כאן הגמרא מרחיבה את דברי רבא!!!

4.1

אלא שבש"ס מוזכר ביטוי זה ביחס לאמוראים נוספים!

5.

ואולי אפשר לומר דבר חדש [חידוש]: רבא עצמו לא העלה את הבעיה בסגנון של "אם תימצי לומר" [מה שהגמרא כן עושה] כדי לא להכריע כ"אם תימצי לומר"! - אם נאמר שהכלל שפוסקים כ"אם תימצי לומר" נקבע כבר בתקופת האמוראים!

6.

ראה גם מה שכתבתי על מסכת מעילה דף ג:

בגמרא:

איתיביה רב יוסף לרבה חדא מגו חדא, וחדא מגו חדא: וכולן אין מטמאים בגדים אבית הבליעה ומועלין בהן, חוץ מחטאת העוף שעשה למטה כמעשה חטאת העוף לשם חטאת; וקתני עילויה: כל שהיה פסולו בקדש - אינו מטמא בגדים אבית הבליעה, וכל שלא היה פסולו בקדש - מטמא בגדים אבית הבליעה, וקתני: כל שהיה פסולו בקדש - אם עלו לא ירדו תיובתא דרבה! תיובתא.

רב יוסף מדגיש שקושייתו בנויה על קישור בין 3 משניות. אולי זה בא להעיד שהקושיה "חלשה", שהרי יהיה יותר קל להפריך את הקשר בין שלושת המשניות. הביטוי "חדא מגו חדא" מופיע כמה פעמים בודדות בש"ס. בכל הש"ס המשמעות היא כך: הצגת בעיה, ואם תיפתר הבעיה אזי מועלית בעיה נוספת [ויש צורך לבדוק מה ההבדל לביטוי הדומה "אם תימצי לומר"], וכך היא המשמעות של הביטוי הזהה שמופיע בסוגייתנו בעמוד ב. אבל בסוגייתנו כאן משמעות הביטוי שונה וייחודית בכל הש"ס: הדגשה מראש שהקושיה שתובא בנויה על צירוף וקישור בין 3 משניות !

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר