סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

שאלות חזרה / איתן יואלמן

נדרים כז-לג

 

שאלות:

1. מתי מותר להתחמק מהמכס (למרות 'דינא דמלכותא דינא')
2. מתי דברים שבלב כן נחשבים ?
3. הגמ' פוסקת בדף כז: ש"אסמכתא קניא". באיזה מקרה ?
4. כיצד מכונה משה רבנו (בהקשר של מצות מילה)
5. הלוקח כלים מן התגר לשלוח לחמיו לבדוק אם מוצא חן. מה הדין אם נשבר בדרך?
6. גדולה מילה - שנכרתו עליה ___ בריתות. *מה זה "זבינא חריפא". *מי הן 'בנות שוח'
7. השלם והסבר: 'אמירתו לגבוה כ____ להדיוט'
8. מי לפי הגמ' נהנה יותר. הקונה או המוכר ?
9. כיצד נדר יכול לגרום לעיוות בצרכנות (קונים ומוכרים לא רציונליים) ?
10. "מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ___ שנים? (כמה סיבות)
11. "וירק את חניכיו ילידי ביתו" (בר' יד,יד) - למה הכוונה 'וירק' 
12. 'עקב אשר שמע אברהם בקולי' (בר' כו,ה). איזה פרט אודות אברהם ניתן רמוז במילה 'עקב' ?
13. גן חיות: היכן מצינו חמור, סוס, צבי (וכלב)
14. באיזה תאריך אין רשות לשטן להשטין ?
 

תשובות

1. מותר להתחמק ממוכס שאין לו קצבה (שנוטל כל מה שרוצה) וממוכס העומד מאליו (ולא מטעם המלכות).
2. 'דברים שבלב אינן דברים' אולם שהאנס מכריחו לנדור החשיבו את מה שבליבו.
3. בקיום 3 תנאים: שלא נעשה באונס, שעשו קנין, כשנעשה בבי"ד חשוב (3 מומחים באסמכתא/ שיש בו תלמיד חכם שמכירים אותו במקומו ובמקומות הסמוכים/ שיש בו תלמידי חכמים סמוכים ממש/ שאינו של הדיוטות ממש/ שנעשה בפני הקהל) והרמ"א בשם י"א באם השלישו משכונות כדרך ערבון זה לזה קנו באסמכתא מדינא דמלכותא.
4. 'שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה' (ובפ"ש חוקת משה מכונה מחוקק)
5. אם משלם לו על ההנאה (מוצא חן בעיני חמיו שקונה עבורו). נשבר בדרך הולכה- חייב בכל תרחיש כשואל. נשבר בדרך חזרה דינו כשומר שכר וחייב בגניבה ואבידה –רמבם
6. גדולה מילה-שנכרתו עליה 13 בריתות *סחורה שיש עליה קופצים *מין תאנים משובחות (בצבע לבן המאחרות להבשיל)
7. 'אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט'. תוקף קניין הדיוט נעשה בזמן המסירה, אך כיוון שאין מקום מסוים להקדיש לגבוה, התוקף נכנס במיידי בעת האמירה (אפילו אם חזר בו תוך כדי דיבור אינו מועיל וההקדש חל- רמב"ם).
8. הקונה. 'הנאת לקוח היא'. נחשב שנהנה יותר למרות שהמוכר קיבל את מלוא התמורה. הרי"ץ מפרש שבשכר ההנאה שיש לו שיכול לבקר את הסחורה בטרם הקניה-מתחייב באחריותו. והתו"י ועוד פרשו שבמקרה והמחיר נקצב או דמיו ידועים נחשב שקנהו (למרות שיש לו את הזכות להחזיר)
9. א. נדר 'שאיני נהנה מישראל' –לוקח (קונה) ביותר (מהמחיר המקובל) ומוכר בפחות (מהמחיר המקובל).
ב. נדר 'שישראל נהנין לי' – לוקח בפחות ומוכר ביותר – ואין שומעין לו (יוצא שאף אחד לא יעשה איתו מו"מ כי יפסידו)
10. '..ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? מפני שעשה אנגרייא (שיעבדם) בת''ח (הוליכם למלחמה)'.
* מר רבי אבהו בשם רבי אלעזר על הפסוק 'וירק את חניכיו' ששיעבד ת"ח והוליכם למלחמה.
* שמואל אמר מפני שהפריז (בחן) על מדותיו של הקב"ה, שנאמר: "במה אדע כי אירשנה"
* רבי יוחנן אמר: שהפריש (הרחיק) בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר: "תן לי הנפש והרכוש קח לך"- לא היה צריך להחזיר את השבויים למלך סדום והיה מקרבם למקום
11. רב אמר: שהוריקן בתורה (שפך עליהם תורה) ושמואל אמר: שהוריקן בזהב -נתן להם ממון רב שילכו עימו למלחמה. (הוריק-מלשון ירוק ובלשון חכמים ירוק כולל את הצבע הצהוב-זהב. הביא להם זהב שלא יחפשו שלל אלא יצילו נפשות)
12. אם אברהם חי 175 שנה. ועקב (בגימ' 172) שנים שמע בקול ה', יוצא בכבר בגיל 3 הכיר את בוראו. היו שאמרו שבגיל 40 או 48 הכיר את בוראו (רמב"ם, ראב"ד) וכנראה מדובר בדרגות שונות של השגה.
13. הניח מעותיו על קרן הצבי. 'וחמור להביא עליו פירות, ואפילו צנא (סל) בעלמא..סוס לרכוב עליו', 'לאו כלבא אנא' כד: )
14. גימ' של המילה "השטן" -364. ימות החמה- 365 יום, יוצא שיום אחד אין לשטן רשות להשטין-יום כיפור (ר"ן)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר