סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

השמטת דרשות על ידי הרמב"ם

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נדרים לא ע"ב


רבי ישמעאל אומר: גדולה מילה - שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות.
רבי יוסי אומר: גדולה מילה - שדוחה את השבת חמורה.
רבי יהושע בן קרחה אומר: גדולה מילה - שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה.
רבי נחמיה אומר: גדולה מילה שדוחה את הנגעים.
רבי אומר: גדולה מילה - שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל, שנאמר: +בראשית יז+ התהלך לפני והיה תמים.
דבר אחר: גדולה מילה - שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו, שנאמר: +ירמיהו לג+ כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי.
גמ'. תניא, ר' יהושע בן קרחה אומר: גדולה מילה - שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה, שנאמר: +שמות ד+ ויפגשהו ה' ויבקש המיתו.
אמר רבי: ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה,
אלא כך אמר: אמול ואצא סכנה היא, שנאמר: +בראשית לד+ ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים וגו'. אמול ואשהא שלשה ימים, הקב"ה אמר לי +שמות ד+ לך שוב מצרים! אלא מפני מה נענש משה?

מבנה הסוגיה:


1.

רבי ישמעאל אומר: גדולה מילה - שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות.

2.

רבי יוסי אומר: גדולה מילה - שדוחה את השבת חמורה.

נלמד מפסוק מיוחד.

3.

רבי יהושע בן קרחה אומר: גדולה מילה - שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה.

4.

רבי נחמיה אומר: גדולה מילה שדוחה את הנגעים.

נלמד מפסוק מיוחד.

5.

רבי אומר: גדולה מילה - שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל, שנאמר: +בראשית יז+ התהלך לפני והיה תמים.

6.

דבר אחר: גדולה מילה - שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו, שנאמר: +ירמיהו לג+ כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי.

7.

גמ'. תניא, ר' יהושע בן קרחה אומר: גדולה מילה - שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה, שנאמר: +שמות ד+ ויפגשהו ה' ויבקש המיתו.

בפשטות, רבי יהושע בן קרחה מרחיב כאן את דרשתו במשנה.

7.1

אמר רבי: ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה,
אלא כך אמר: אמול ואצא סכנה היא, שנאמר: +בראשית לד+ ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים וגו'. אמול ואשהא שלשה ימים, הקב"ה אמר לי +שמות ד+ לך שוב מצרים! אלא מפני מה נענש משה?

המשך הגמרא:

תלמוד בבלי מסכת נדרים דף לב עמוד א

מפני שנתעסק במלון תחלה, שנאמר: +שמות ד+ ויהי בדרך במלון.

לפי "רבי" משה "רק" עסק במלון תחילה [נראה שהחטא "קטן" יותר מדברי רבי יהושע בן קרחה].

8.

רשב"ג אומר: לא למשה רבינו בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוק, שנאמר: +שמות ד+ כי חתן דמים אתה לי, צא וראה מי קרוי חתן? הוי אומר: זה התינוק.

לא ברור מרשב"ג האם הוא בא להמעיט מ"חטאו" של משה? [רשב"ג היה אביו של "רבי" ומוזכר כאן אחריו בגלל תוכן דבריו]

9.

דרש רבי יהודה בר ביזנא: בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה, באו אף וחימה ובלעוהו ולא שיירו ממנו אלא רגליו, מיד: ותקח צפורה צור ותכרת את ערלת בנה, מיד: וירף ממנו. באותה שעה ביקש משה רבינו להורגן, שנאמר: +תהלים לז+ הרף מאף ועזוב חמה, ויש אומרים: לחימה הרגו, שנא': +ישעיהו כז+ חמה אין לי. והכתיב: +דברים ט+ כי יגורתי מפני האף והחמה! תרי חימה הוו. ואיבעית אימא: גונדא דחימה.

עוד על המפגש של משה רבנו עם ה"מלאך".
יש לעיין כיצד עניין זה קשור לאחת הדרשות לעיל.

10.
ברייתא נוספת בעניין חשיבות ברית מילה:

תניא, רבי אומר: גדולה מילה, שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו, ולא נקרא תמים אלא על שם מילה, שנאמר: +בראשית יז+ התהלך לפני והיה תמים, וכתיב: ואתנה בריתי ביני ובינך.

כבסעיף 5 לעיל.
"רבי" אמר את דברו גם במשנה וגם בברייתא?

11.

אולי "רבי" עצמו אמר את ה"דבר אחר" הנ"ל.

ד"א: גדולה מילה - ששקולה כנגד כל המצות שבתורה, שנאמר: +שמות לד+ כי על פי הדברים האלה וגו'.

אולי דרשה זו אינה "מוחלטת" כי יש עוד מצוות ששקולות כנגד כל המצוות שבתורה, כגון ציצית. אולי לפי זה המשמעות של הביטוי "דבר אחר" בדרשות בא ללמדנו, שהדרשה איננה מוסכמת על כולם!

11.1

דבר אחר: גדולה מילה - שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר: +ירמיהו לג+ אם לא בריתי יומם ולילה וגו':

ופליגא דר' אליעזר, דאמר ר' אליעזר: גדולה תורה - שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר: אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי וגו'.

אולי "רבי" עצמו אמר גם את ה"דבר אחר" הנ"ל.

כאן בולטת יותר המשמעות של הביטוי "דבר אחר" בדרשות ללמדנו, שהדרשה איננה מוסכמת על כולם, שהרי הגמרא בפירוש אומרת שיש בזה מחלוקת!

12.
רמב"ם הלכות מילה פרק ג הלכה ט:

בא ה וראה כמה חמורה מילה שלא נתלה למשה רבינו עליה אפילו שעה אחת אף ע"פ שהיה בדרך,

לכאורה כוונת הרמב"ם לדרשה לעיל בסעיף 3. דרשה של רבי יהושע בן קרחה.
יש שיטה שהיה בנו של רבי עקיבא.

12.1
ממשיך הרמב"ם:

וכל מצות התורה נכרתו עליהן שלש בריתות, שנאמר אלה דברי הברית אשר צוה יי', מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב, ושם הוא אומר אתם נצבים היום כולכם לעברך בברית יי' אלהיך הרי שלש בריתות,

ועל המילה נכרתו שלש עשרה בריתות עם אברהם אבינו, ואתנה בריתי ביני וביניך, אני הנה בריתי אתך, והקימתי את בריתי ביני וביניך, לברית עולם, ואתה את בריתי תשמור, זאת בריתי אשר תשמרו, והיה לאות ברית, והיתה בריתי בבשרכם, לברית עולם, את בריתי הפר, והקימתי את בריתי אתו, לברית עולם, ואת בריתי אקים את יצחק. בריך רחמנא דסייען.

כאן הרמב"ם מביא את הדרשה לעיל בסעיף 1 - הדרשה של רבי ישמעאל.

13.
וקצת קשה מדוע הרמב"ם לא מביא את שאר הדרשות לעיל.

14.
אולי הרמב"ם מביא רק את הדרשות היותר קדומות, של רבי ישמעאל ושל רבי יהושע בן קרחה, שקדמו לכל שאר התנאים שמובאים בסוגייתנו במשנה ובברייתא.

14.1
ויותר מכך, הרמב"ם מונה את כל ה 13 הבריתות שנכללות בדרשת רבי ישמעאל, אולי כדי ללמדנו שהם כוללות את כל הדרשות של שאר התנאים שהרמב"ם לא הזכיר במפורש.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר