סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

לכבודו הוא דעבד

כתובות סז ע"א

 
"לכבודו הוא דעבד. ואיבעית אימא: כדבעי ליה למיעבד לא עבד, כדאמרי אינשי: לפום גמלא שיחנא".

כתב המהרש"א בחידושי אגדות:
"איבעית אימא לכבודו הוא דעבד כו'. להאי תירוצא משמע דאפילו הוה עביד כדבעי למיעבד כיון דלא עשה כן משום מצוה אלא לכבודו הוה ליה שלא לשמה ונענש עליה. ואין להקשות הא אמרינן גבי צדקה אפילו שלא לשמה יש לו שכר עליה כדאמרינן כדי שיחיה בני וכו' ודרשו ובחנוני נא בזאת וגו'. די"ל האי שלא לשמה לכבוד הוא גרע טפי כמו שמחלקין התוספות בפסחים אהא דאמרינן לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה כו' ובעלמא אמרינן טוב לו שלא נברא עיין שם".

לשון התוספות מסכת פסחים דף נ ע"ב: "וכאן בעושים שלא לשמה וכדרב יהודה - תימה (דרב) גופיה אמר בפ"ב דברכות (ד' יז.) כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. ואור"י דהתם מיירי כגון שלומד כדי להתיהר ולקנטר ולקפח את חביריו בהלכה ואינו לומד על מנת לעשות, אבל הכא מיירי דומיא דההיא דלעיל יש שפל ונשכר דלא עביד כוליה שבתא ולא במעלי שבתא שאין מתכוון לשום רעה אלא מתוך עצלות אפ"ה גדול עד שמים חסדו".
כלומר שלא לשמה הרע הוא כשמתכוין לשום רעה ולעבירה, ויותר מפורש בתוספות מסכת סוטה דף כב ע"ב: "אבל ההיא שלא לשמה דתענית ומסכת ברכות אינו עוסק בתורה כדי לקיים לא מאהבה ולא מיראה אלא להוסיף על חטאתו פשע שעתה שגגות נעשו לו זדונות שאע"פ שידע שעובר לא מנע מכל תאות לבו כדמפרש התם (ברכות יז.) תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים שלא יהא אדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ובועט באביו ובאמו וברבו או במי שגדול הימנו שנאמר ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם לעושים לשמה".
אבל לכבודו שפיר דמי, כמפורש בתוספות מסכת ברכות דף יז ע"א: "העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא - וא"ת האמר רב יהודה אמר רב פרק מקום שנהגו (ד' נ:) לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה וי"ל דהכא מיירי שאינו לומד אלא לקנתר חביריו והתם מיירי שלומד על מנת שיכבדוהו". וכן בתוספות מסכת תענית דף ז ע"א: "דמה שאמרינן לעולם יעסוק בתורה אפילו שלא לשמה היינו כלומר כדי שיקרא רבי או כדי שיכבדוהו". וכן בתוספות מסכת נזיר דף כג ע"ב: "והכא קאמר שעוסק בתורה שלא לשמה להתגדר ולקנות שם".

לכן צריך לחלק באופן אחר. שלתירוץ הראשון נקדימון בן גוריון נתכוין לכבודו בלבד והוא כלל לא שם על לבו שהוא עושה צדקה בכך שעניים באין ומקפלין את כלי המילת מאחריו.
שלא לשמה כזה אכן אינו נחשב למצוה, כמבואר בקישורים אלו:
ראש השנה ד ע"א
בבא בתרא י ע"ב
עבודה זרה דף ג ע"אתכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר