סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

"גברא אגברא קא רמית"

תענית ד ע"ב


אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי יהודה. 
אמר ליה רבי זירא לרבי אסי: ומי אמר רבי יוחנן הכי? והתנן: בשלשה במרחשוון שואלין את הגשמים, רבן גמליאל אומר: בשבעה בו. 
ואמר רבי אלעזר: הלכה כרבן גמליאל! - 

אמר ליה: גברא אגברא קא רמית? 
 

 

הגמרא דוחה את הקושיה בטענה שאין להקשות מאמורא אחד [רבי אלעזר] על אמורא אחר [רבי יוחנן].

הגמרא מביאה תירוץ נוסף. נראה לי שזה דבר "חריג" שלא מסתפקים בטענה של "גברא אגברא קא רמית".

איבעית אימא: לא קשיא; כאן - לשאול, כאן - להזכיר.

כנראה שהגמרא ב"איבעית אימא" חושבת שבאמת אסור שתהיה סתירה בין רבי אלעזר ורבי יוחנן בגלל שמדובר ברב ותלמידו. וראה "מתיבתא", הערה כב, וב"ילקוט ביאורים", עמוד טו.

תוספות מסכת יומא דף ד עמוד א:

...
וי"ל כיון דאשכחן ר' אלעזר דקאמר בסמוך ויקרא אל משה [משה] וכל ישראל עומדים וכו' והיינו כר"ע אלמא כרבי עקיבא דריש ליה לקראי מסתמא משמיה דר' יוחנן רביה אמרה ואף על גב דלא אמרה משמיה דרבי יוחנן אשכחן נמי בס"פ האשה רבה (יבמות דף צו:) כי האי גוונא אזל רבי אלעזר אמר לשמעתיה ולא אמרה משמיה דרבי יוחנן איקפד ר' יוחנן וכו' עד אף ר"א תלמידך יושב ודורש והכל יודעים שתורתך היא אם כן רבי יוחנן דריש להו לקראי כר"ע.

משמע שבדרך כלל כל דברי רבי אלעזר נאמרו משמו של רבי יוחנן, ולכן הגמרא מנסה ליישב את הסתירה בין דברי רבי יוחנן לדברי רבי אלעזר על ידי הבחנה תכנית או יותר מדוייק לומר, שהתרוץ מבחין בין שתי אוקימתות!
נוכל להסיק מדברי התוס' הנ"ל שאולי לא כל תלמיד היה "מחוייב" כל כך לומר את דברי רבו כמו רבי אלעזר ביחס לרבו - רבי יוחנן!
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר