סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 864

 

"כותבי ספרים תפילין ומזוזות פטורין מק"ש ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה שהעוסק במצוה פטור מן המצוה"

סוכה כו ע"א


העוסק במצוה פטור מן המצוה, האם הלכה זו מתייחסת גם כשעוסק במצוה קיומית.

הנצי"ב שואל מה דין גבאי צדקה שאוסף צדקה, ובאמצע בא אליו עני ומבקש צדקה מהגבאי עצמו, האם הגבאי צריך לתת לו צדקה. ודן בזה ב"נתיבות המשפט" [סימן ע"ב ע"ב סקי"ט] והוא אומר דרק במקום שעוסק במצוה שהוא מצות עשה ומוטל עליו בחיוב ואסור לקבל שכר כגון בהלואה או בהשבת אבדה, שם נפטר העוסק במצוה מלתת פרוטה לעני, אבל צדקה החיוב מוטל על כל אדם ליתן צדקה, אבל אין חיוב ומ"ע מוטל על שום אדם להיות גבאי צדקה, דאם היה מ"ע להיות גבאי היו כל ישראל מחויבים להיות גבאים, רק החיוב על הבי"ד לכוף את ישראל על הצדקה ולהעמיד ממונים ע"ז והממונים רשאים לקבל שכר ע"ז, בזה לא שייך שיפטר מלתת פרוטה לעני.

והביא לזה ראיה מגמ' בב"מ דף נח. שהשומר את הפרה אדומה בחינם דינו כשומר חינם, שואל הנתיבות, למה הוא כשומר חינם, הרי הוא עסוק עכשיו במצוה שהוא שומר את הפרה בשביל הקדש שלא תיפסל וא"כ הוא פטור מליתן פרוטה לעני ולמה שלא יהיה כשומר שכר, וכמו בשומר אבידה שאומר רב יוסף שדינו כשומר שכר משום שהוא נפטר מליתן פרוטה לעני, אלא רואים מכאן שהעוסק במצווה קיומית לא נפטר מן המצווה.

אבל המהרש"ם ועוד חולקים על הנתיבות, וראש השואלים זה האמרי בינה [סימן י"ג] ושאלתם היא מהגמ' כאן שמוכרי תפילין ומזוזות פטורין מן המצוות מהדין שהעוסק במצוה פטור מן המצווה. וראיתי מהגרא"י זילברשטיין שליט"א שיישב, שבמוכרי תפילין הוא עוסק במצוה חיובית שהרי מי שיניח את התפילין חייב בו, ובמה שמוכר לו הוא עוזר לו לקיים מצוה חיובית, אף שהמצוה היא של חברו, אבל בגבאי צדקה הוא עוסק בצדקה שאינה מצוה חיובית, ולכן לא נפטר ממצוה חיובית.

(ש.א.ח.)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר