סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

מאת: הרב יהודה קוק
מחבר ספר "נופת צופים"

אם ה"ז משובח אף אם לא יקיים למצות סוכה

סוכה כו ע"ב


במשנה, מעשה והביאו לו לריב"ז לטעום את התבשיל ולר"ג שני כותבות ודלי של מים ואמרו העלום לסוכה וכו', ובגמ' אם בא להחמיר ע"ע מחמיר וכו'.

ויעוי' ברמב"ם בפ"ו דסוכה ה"ו שכ' דמותר לשתות מים ולאכול פירות חוץ לסוכה ומי שיחמיר ע"ע אפי' במים ה"ז משובח יעו"ש, וכ"ה בטושו"ע (סי' תרלט' ס"ב) יעו"ש.

ונסתפקתי אם נאמר דה"ז "משובח" כשלא אוכל עראי חוץ לסוכה דוקא כשיש לו סוכה לישב בו והולך ואוכל שם דבזה ה"ז משובח דמקיים שם למצ"ע דסוכה אף בזה אך כשאין לפניו בההיא שעתא סוכה אינו "משובח" כלל אם לא אוכל עראי ולא שותה שכן בלאו הכי אינו מקיים למצ"ע סוכה וא"כ מה בצע שלא יאכל בבית ואדרבה אם לא יאכל ה"ה מפסיד לברכת הנהנין דשהכל וברכה אחרונה וכן מונע מעצמו "שמחת יו"ט" ומצטער ביו"ט "במניעתו" מלשתות או לאכול, או שמא אף כשאין לו סוכה ה"ה משובח, דאכתי אינו אוכל חוץ לסוכה אפי' "עראי".

והנה מהעובדא במשנה הכא ליכא ראיה דאף כשאין לו סוכה ה"ה משובח, דהא איירי דהיה לריב"ז ולר"ג סוכה במקומם וכדכ' שאמרו "העלום לסוכה" וא"כ אפשר דדוקא בכה"ג ה"ה משובח ולא כשאין לו סוכה, ודו"ק. ובאמת מסתבר דדוקא כשיש לו סוכה ה"ה משובח, חדא י"ל כש"נ דכשאין לו סוכה אינו "מרויח" כלום, וע"ד מש"כ ר"י והובא במרדכי בה' ציצית (סימן תתקמד'), והובא בב"י ובמג"א ובט"ז בה' ציצית (סו"ס יג') יעו"ש, דהר"ר שלמה מדרוייש ס"ל שאם נפסק לאיש חוט של טלית בשבת, אסור ללובשו עד שיתקנו שאם לובשו עובר בעשה, וע"ז השיב ר"י דאינו כן אלא מותר שכן מצ"ע דציצית אינו אלא "להטיל" בו ציצית כשילבשנו ולא אמר הכתוב בלשון "לא תלבש" בגד שיש בו ד' כנפות בלא ציצית וכו', וע"כ אינו עובר כיון שאין עתה יכול להטיל בו שהוא שבת וכו', עכ"ד ר"י במרדכי, יעו"ש. וא"כ ה"נ י"ל גבי סוכה דדוקא אם ימנע מלשתות מחוץ לסוכה יהיה "נשכר" מצות סוכה שיכנס לשם ה"ז משובח, ולא כן כשלא ירויח כלום וכגון דאין לו שם סוכה וכיו"ב דדמי לאדם שיש לו בגד של ד' כנפות ואין בידו להטיל בו ציצית דמותר ללובשו, דבלאו הכי לא יקיים למצ"ע דציצית, ודו"ק. וכן יעוי' ב"קהילות יעקב" עמ"ס ב"ב (סימן י') בזה, וקה"י במנחות פ"ג בזה דדוקא כשימנע מללבוש לבגד וכיו"ב "ירויח מצוה" אח"כ הוא דאסור להכניס א"ע לאונס, ולא כן כשבלאו הכי יפסידו דמותר וכו' עש"ה, ותמצא נחת.

ועוד י"ל דה"ט דהוי משובח דוקא כשיקיים עי"ז מ"ע דסוכה, דאל"כ ה"ז מפסיד כמה מצות דרבנן דברכת הנהנים וברכה אחרונה, וביותר דמפסיד לפעמים למצ"ע ד"ושמחת בחגך" דעי"ז מונע "שמחה" מליבו באכילת מיני מתיקה ושתיה כדת, וא"כ יצא שכרו בהפסידו, ולכאו' ע"כ דה"ז "משובח" דוקא אם עי"ז יקיים למצות סוכה, ודו"ק.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר