סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

רבי אליעזר ורבי יהושע

שקלים יב ע"א


המקדיש נכסיו והיה בהן בהמה ראויה על גבי מזבח זכרים ונקבות
רבי אליעזר אומר זכרים ימכרו לצרכי עולות ונקבות ימכרו לצורכי זבחי שלמים ודמיהן יפלו עם שאר נכסיו לבדק הבית
רבי יהושע אומר זכרים עצמן יקרבו עולות ונקבות ימכרו לצרכי זבחי שלמים ויביא בדמיהן עולות ושאר נכסים ויפלו לבדק הבית
אמר ר"ע רואה אני את דברי ר' אליעזר מדברי רבי יהושע שר' אליעזר השוה את מדותיו ור' יהושע חלק
א"ר פפייס שמעתי את דברי שניהן
המקדיש בפירוש כדברי ר' אליעזר
והמקדיש סתם כדברי ר' יהושע

רמב"ם הלכות ערכין וחרמין פרק ה הלכה ז :

המקדיש את בהמתו סתם או שהקדיש את נכסיו סתם רואין כל בהמה תמימה הראויה להקריב על גבי המזבח זכרים ימכרו לצרכי עולות ויקריבו אותן עולות, והנקבות ימכרו לצרכי שלמים ויקריבו אותן שלמים, והדמים יפלו לבדק הבית שסתם הקדשות לבדק הבית, ועל זה נאמר ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה' כל אשר יתן ממנו לה' יהיה קדש כלומר כל הראוי לקרבן על גבי המזבח יקרב.

סדר תנאים ואמוראים חלק ב :

טו. רבי אליעזר ורבי יהושע הלכה כרבי יהושע,
רבי אליעזר ורבי עקיבא הלכה כרבי עקיבא,
רבי טרפון ורבי עקיבא הלכה כר"ע
רבי ישמעאל ורבי עקיבא הלכה כר"ע.
רבי יוחנן בן נורי ור"ע הלכה כר"ע.

לפי הכללים הנ"ל הלכה בסוגייתנו צריכה להיות כרבי יהושע. הרמב"ם פוסק כרבי אליעזר במשנתנו כיון שרבי עקיבא במשנתנו פוסק כמותו. ולפי הכללים המצוטטים לעיל תמיד הלכה כרבי עקיבא מחברו.
כמו כן מובא ב"מקורות וציונים" על הרמב"ם [מהדורת פרנקל], שלפי רבי יוחנן מתאימה שיטת רבי אליעזר ל"סתם משנה" במסכת תמורה דף לא עמוד ב.

ויש להעיר: רבי פפייס חולק על רבי עקיבא ופוסק גם כרבי אליעזר - בעניין אחד, וגם כרבי יהושע - בעניין אחר. ולכן היתה סברא לומר שהלכה כמותו, וכך ראוי לפסוק גם בגלל שהיה בדור של רבי יהושע [שהיה רבו של רבי עקיבא]. ולכן יש חידוש בכך שהלכה כרבי עקיבא שפסק דווקא כרבי אליעזר ולכן צריך סיוע מה"סתם משנה" במסכת תמורה.
ובכל אופן יש לשאול מדוע רבי יהודה הנשיא הביא במשנתנו את דעת רבי פפייס אחרי רבי עקיבא שחי אחריו, ויש לומר, שאם דעת רבי עקיבא היתה מובאת אחרי דעת רבי פפייס לא היה משתמע באופן חד משמעי שרבי עקיבא חולק על רבי פפייס כי ניתן היה לומר שרבי עקיבא מדגיש שבאותו עניין ספציפי [שעליו מדבר רבי פפייס] הלכה כרבי אליעזר.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר