סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

צורתא דשמעתא - ניתוח סוגיות בכלים צורניים                                   לרקע וביאור שיטת הלימוד - לחץ כאן
אברהם ליפשיץ

 

בדין אבר מן החי בטריפה

חולין קג ע"א


א. אכל אבר מן החי מן הטרפה, ר' יוחנן אמר: חייב שתים, ור' שמעון בן לקיש אמר: אינו חייב אלא אחת, בשלמא לר' יוחנן - ניחא, אלא לר' שמעון בן לקיש קשיא! אמר רב יוסף: לא קשיא, כאן - בבהמה אחת, כאן - בשתי בהמות, בשתי בהמות - מיחייב שתים, בבהמה אחת פליגי. בבהמה אחת במאי פליגי?
ב. אמר אביי, כגון שנטרפה עם יציאת רובה, מ"ס: בהמה בחייה לאברים עומדת, ואיסור טרפה ואיסור אבר בהדי הדדי קאתו, ומ"ס: בהמה בחייה לאו לאברים עומדת, ולא אתי איסור אבר חייל אאיסור טרפה;
ג. ואיבעית אימא, דכ"ע - בהמה בחייה לאו לאברים עומדת, ובמיתי איסור אבר מיחל אאיסור טרפה קא מיפלגי, מר סבר: אתי איסור אבר חייל אאיסור טרפה, ומר סבר: לא אתי איסור אבר חייל אאיסור טרפה;
ד. איבעית אימא, דכ"ע - בהמה בחייה לאברים עומדת, וכגון שנטרפה לאחר מכאן, ובמיתי איסור טרפה חייל אאיסור אבר קא מיפלגי, מר סבר: אתי וחייל, ומר סבר: לא אתי וחייל.
ה. רבא אמר: כגון שתלש ממנה אבר וטרפה בו, מר סבר: בהמה בחייה לאברים אינה עומדת, איסור אבר ואיסור טרפה בהדי הדדי קאתו, ומר סבר: בהמה בחייה לאברים עומדת, ולא אתי איסור טרפה חייל אאיסור אבר
  ארבעה הסברים לשרש המחלוקת בין ר"י לרשב"ל:
סעיף ב: נחלקו בשורה הראשונה בין המשבצת הימנית לשמאלית – האם בהמה בחייה לאברים עומדת או לא
סעיף ג: נחלקו במשבצת השמאלית עליונה - האם אחע"א או לא.
סעיף ד: נחלקו במשבצת הימנית אמצעית – האם אחע"א או לא.
סעיף ה: נחלקו בשורה התחתונה בין המשבצת הימנית לשמאלית – האם בהמה בחייה לאברים עומדת או לא.

כתב: אברהם ליפשיץ  © כל הזכויות שמורות

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר