סקר
איך הלימוד שלך בעקבת הקורונה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "דבי רבי ישמעאל תנא"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

חולין כז ע"א


"דבי ר' ישמעאל תנא: ושחט - אל תקרי ושחט אלא וסחט, ממקום שסח חטהו. ואימא: מלשונו! בעינן דם הנפש וליכא. ואימא: דקרע ואזיל עד דם הנפש! ותו, שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן? אלא גמרא, שחיטה מן הצואר נמי גמרא. וקרא למאי אתא? דלא לשוייה גיסטרא.
ותנא מייתי לה מהכא; דתניא, ר' חייא אמר: מנין לשחיטה מן הצואר."

 

1.
הגמרא מביאה מקורות נוספים לדין של שחיטה מהצואר.

2.
ויש לשאול: מדוע הגמרא לא הביאה את דברי התנאים לפני שהביאה את דברי האמוראים?

3.
אלא יש לומר שהביטוי "דבי רבי ישמעאל תנא" אין הכוונה לתנא רבי ישמעאל, אלא הכוונה לאמוראים מסויימית בבית המדרש שהביאו משמו של התנא רבי ישמעאל ["מתיבתא", הערה לד].

4.
אחר כך אומרת הגמרא "ותנא מייתי..." ומביאה את דברי רבי חייא בברייתא. ומדוע דברי תנא זה מובאים אחרי האמוראים?

5.
אלא יש לומר, שכך סידר רב אשי את הסוגיה כדי ללמדנו, שהלימוד ה"סופי" הוא כפי הדעה שהוא מביא לבסוף [וזו גם המשמעות של הלכה כ"לישנא בתרא" – לפי השל"ה].

6.
מצד שני ניתן לומר שהביטוי "דבי רבי ישמעאל תנא" הובא לבסוף דווקא כי אין הלכה כאותה דעה על פי הכלל הבא:
הליכות עולם שער חמישי פרק ג:

ו. מסורת בידינו וביד כל תלמידי חכמים שכל מקום ששנינו בראש הפרק א"ר פלוני כגון אמר ר"ע מנין לע"ז וכו' כך היא הלכה, ובכל מקום ששנינו בראש הפרק ר' פלוני אומר כגון ר' אליעזר אומר דשבת אינה הלכה.
[/"תנא בתחילת משנה"/]
וכיוצא בזה בגמרא
שכל מקום שאומר תנא דבי רבי ישמעאל כך הלכה
ובכל מקום שאומר דבי ר' ישמעאל תנא אינה הלכה:

7.
גופי הלכות פרק כב - כללי אות ת' כלל תקמד:

עוד להרב ז"ל, וז"ל תנא דבי רב היתה שגורה בפי הכל, והיא עיקר כנגד תנא דבי רבי ישמעאל, הרא"ש ז"ל פ' אלו טרפות [חולין פ"ג סי' סח] וכתב רש"י ז"ל בזבחים פ' ב"ש דף מא ע"ב [ד"ה תנאי היא] כל תנו רבנן קרי תני דבי רב, וכתבו התוס' שאנץ פ' כיצד הרגל [ב"ק יט., הובא בשטמ"ק ד"ה ולימא רב יהודה] דכל ברייתא שנשנית בלשון תנו רבנן ידועה לכל כמו משנה[קיד].

משמע מדבריו, ש"דבי רבי ישמעאל" [ולא משנה אם "תנא דבי רבי ישמעאל" או "דבי רבי ישמעאל תנא"] הם ברייתות שלא היו כל כך שנויות בפי הכל.

7.1
ויש אומרים שמרש"י בסוגייתנו רש"י מסכת חולין דף כז עמוד א :

ותנא מייתי לה מהכא - אמוראי מייתי לה מקראי דלעיל או מגמרא כדאמרן אבל תנא דתורת כהנים מייתי לה מהכא.

משמע שהברייתות של "תורת כהנים" היו יותר ידועות מברייתות של "תנא דבי רבי ישמעאל".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר