יבמות דף קטו

דף קטו עמוד א
* כאשר לא היה ידוע שיש מלחמה בעולם אלא מפיה - הגמרא מתלבטת האם היא נאמנת להעיד על מות בעלה.
* "אשה כלי זיינה עליה" (ולכן איננה מפחדת מליסטים).
* כאשר יש מלחמה בעולם ובא עד אחד ואמר מת בעליך - הגמרא מתלבטת האם נאמן או לא [הגמרא ניסתה להביא שתי הוכחות, ממשנה וברייתא, שנאמן, אך דחתה את ההוכחות].

דף קטו עמוד ב
* מצא כלי וכתוב עליו קו"ף - קרבן, מ"ם - מעשר, דל"ת - דמוע, טי"ת - טבל, תי"ו - תרומה, ורבי יוסי חולק וסובר שאפילו מצא חבית וכתוב עליה תרומה הרי אלו חולין שאני אומר אשתקד היה מלא תרומה ופינה. (ולדעת ת"ק רק במקרה פה לא חוששים שפינה את תכולת הכלי, כי לא מחק את האות מעל גבי הכלי).
* כאשר לא ידוע בוודאות שיש שני אנשים עם אותו השם באותה העיר - נחלקו אביי ורבא האם בכל זאת יש לחשוש לכך (נפקא מינה כאשר התקבלה הודעה ממקום אחר שהוא מת, האם אשתו מותרת להינשא, או שיש לחשוש שיש אדם נוסף עם אותו השם).