יבמות דף קד

דף קד עמוד א
* ניתן לבצע את החליצה בסנדל שיש לבית דין ומיוחד לשם כך (כי למרות שבפועל לא הולכים בסנדל זה, אבל אם שליח בית דין ישתמש בזה להליכה לא יקפידו על כך - ולכן זה נחשב סנדל העשוי להליכה).
* נחלקו התנאים אם חליצה בלילה כשרה או לא (יסוד המחלוקת הוא אם חליצה נחשבת להתחלת דין או לגמר דין).
* נחלקו התנאים אם חליצה ברגל שמאל כשרה או לא (יסוד המחלוקת הוא אם לומדים גזירה שוה ממצורע להצריך דוקא בימין).

דף קד עמוד ב
* למסקנת הגמרא: רבא סובר שאלם ואלמת שחלצו חליצתן פסולה (כי הקריאה של פסוקי החליצה מעכבת).
* כל הראוי לבילה - אין בילה מעכבת בו, וכל שאין ראוי לבילה - בילה מעכבת. (ולכן: חלצה ורקקה אבל לא קראה - חליצתה כשרה).
* לאבא של שמואל שלחו את ההלכה הבאה (כדעת רבי ולמסקנת הגמרא אף כדעת רבי עקיבא): יבמה שרקקה - תחלוץ ולא יכולה להתחרט וליבם.