יבמות דף קב

דף קב עמוד א
* מדין תורה גר יכול לדון את חברו, ואם היתה אמו מישראל יכול לדון אפילו ישראל.
* יש מחלוקת (תנאים ואמוראים) אם ניתן לכתחילה לחלוץ במנעל (ולא רק בסנדל). (והטעם של האוסרים הוא משום גזירה משום מנעל מרופט או משום חצי מנעל).
* ברגע שהאשה חלצה את הנעל מרוב העקב - החליצה בוצעה.
* הגמרא נשארת בספק האם כאשר אשה שרפה או קרעה את הנעל מעל רגלו של אחי המת - אם זה נחשב לחליצה או לא.

דף קב עמוד ב
* יבמה קטנה שגדלה בין האחים של בעלה שמת - הגמרא דנה אם מותר לה להתייבם.
* סנדל התפור בפשתן פסול לחליצה.
* למילה "חליצה" (המופיעה כמה פעמים בתנ"ך) יש שני פירושים אפשריים: שליפה (כמו ב: "וחלצה נעלו") זירוז (כמו ב: "ועצמתיך יחליץ").
* באנפיליא (נעל) של עור - ניתן לחלוץ, באנפיליא של בגד - אין לחלוץ.