יבמות דף ק

דף ק עמוד א
* כשמחלקים מעשר עני יש לתת לאשה לפני האיש, כי זה זילות עבורה להמתין.
* רבא נהג בעקבות כך, שאם מזדמנים לפניו לדין שני דיונים, אחד של איש ואחד של אשה, אז הוא מקדים לדון בדין של האשה לפני האיש.
* מנחת ישראל - צריכה קמיצה ואת הקומץ מקטירים על גבי המזבח ואת השיריים הנותרים מהמנחה אוכלים הכהנים, מנחת כהן - אינה נקמצת אלא קרבה כולה.

דף ק עמוד ב
* לדעת שמואל: עשרה כהנים עומדים ופירש אחד מהם ובעל - הולד "שתוקי" [משתקין אותו מדין כהונה (לעבוד עבודה בבית המקדש)].
* "מי שלא שהתה אחר בעלה שלושה חודשים ונשאת וילדה" - הגמרא מעלה כמה אפשרויות (ורק האחרונה נשארת למסקנה) לביאור דברי המשנה "אחר בעלה": אחר מיתת בעלה, אחר גירושיה מבעלה, אחרי שזינתה (עם 'בועלה'), אחרי שמיאנה בבעלה, אחרי שהתברר שקידושיה היו בטעות.