יבמות דף צט

דף צט עמוד א
לאורך העמוד מובאים מקרים מיוחדים:
* מקרה בו אדם חייב לחלוץ לאמו/לאחותו/לבתו מספק.
* מקרה בו איש ואשה מולידים חמישה ילדים עם מעמד הלכתי שונה לכל אחד (גר, עובד כוכבים, עבד, ממזר, ישראל כשר).
* מקרה בו אדם מוכר את אביו להגבות אמו כתובתה.
* מקרה בו נתערב ולד אשה בולד כלתה והתעורר צורך ליבום וחליצה.
* מקרה בו נתערב ולדה של כהנת בולד שפחתה וההשלכות הנובעות מכך (לגבי תרומה, טומאה ועוד).

דף צט עמוד ב
* לדעת רבי יהודה: אין חולקין תרומה לעבד (אם בא לגורן לבדו) אא"כ רבו עמו, ורבי יוסי חולק. (והגמרא מבארת את הטעם לכך).
* בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן?
* עשרה סוגי אנשים אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות: חרש, שוטה, קטן, טומטום, אנדרוגינוס, עבד, אשת כהן, ערל, טמא, נושא אשה שאינה הוגנת לו. (והגמרא בסוף עמוד זה ובתחילת העמוד הבא מבארת את הטעמים לכך).