יבמות דף צח

דף צח עמוד א
* גוי שנתגייר אינו מתייחס אחר אביו (ולכן אין לו שום קירבה משפחתית לאחיו מהאב) - והסיבה לכך היא כי התורה הפקירה את זרעו של הגוי (וזה נלמד מהפסוק: "בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם").
* הגמרא ממשיכה לאורך כל העמוד להביא הוכחות בנוגע למחלוקת רב אחא בר יעקב ורב ששת שבסוף העמוד הקודם.
* רבי עקיבא אמר שני דברים: (1) גר נושא את אשת אחיו מאמו. (2) "ויהי דבר ה' אל יונה שנית לאמר" - שנית דברה עמו שכינה, שלישית לא דברה עמו שכינה. [והגמרא דנה בביאור דבריו].

דף צח עמוד ב
* גר שמתה אשתו - יש מחלוקת אם מותר לו לשאת את חמותו (אם אשתו).
* המשנה והברייתא מביאים מקרים מיוחדים של חמש נשים שנתערבו חלק מהבנים שלהם (ולא יודעים מי נולד ממי) והבנים הללו נשאו נשים ומתו - ומבואר כיצד ועל ידי מי מתבצע היבום והחליצה.