יבמות דף צג

דף צג עמוד א
* האמוראים נחלקו האם רבי עקיבא סובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם או לא.
* לדעת רב נחמן בר יצחק: רב הונא, רב, רבי ינאי, רבי חייא, רבי, רבי מאיר, רבי אליעזר בן יעקב, רבי עקיבא - סוברים שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם [ומביא מקורות להוכיח זאת עבור כל אחד מהם].

דף צג עמוד ב
* לרבי ינאי הקרו בחלום את הפסוק "קנה רצוץ" והוא חשב שהכוונה שלילית (כמשמעות הפסוק "הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה") שלא פסק נכון להלכה, אך רבי חייא השיב לו שהכוונה חיובית (כמשמעת הפסוק "קנה רצוץ לא ישבור... לאמת יוציא משפט").
* עד אחד מעיד לאשה שמת בעלה והיא זקוקה ליבום - נאמן (וגם היא עצמה נאמנת).