יבמות דף כא

דף כא עמוד א
* ביאת כהן גדול באלמנה מן האירוסין (שנפלה לפניו ליבום) - רבי יוחנן ורבי אלעזר נחלקו אם ביאה זו נחשבת ליבום. (אך באלמנה מן הנישואין לדעת כולם לא נחשבת ביאה זו ליבום).
* "רמז ל'שניות' מן התורה מנין?" - בגמרא מובאות ארבע תשובות לכך.
* קשה עונשין של מדות (מוכר המוכר במשקלות לא מדוייקים) יותר מעונשין של עריות.
* קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה (=סל) שאין לה אזנים (=ידית אחיזה), עד שבא שלמה ועשה לה אזנים (בכך שגזר על ה'שניות').
* הברייתא מפרטת שמונה נשים האסורות באיסור שניות מדרבנן.
* לדעת רב: לארבע נשים מתוך שמונה השניות האסורות יש הפסק, ורק הן אסורות, אבל אלו שקורבתן רחוקה מהן מותרות. (וזעירי הוסיף אחת נוספת).

דף כא עמוד ב
* החוזים בכוכבים אמרו לרב חסדא שהוא יהיה חכם.
* אשת אחי האם מן האם - לדעת רב ספרא: מותרת, ולדעת רבא (וכך מסקנת הגמרא): אסורה (אסרו חכמים משום 'שניות').
* אשת אחי אבי האב ואחות אבי האב - לדעת אמימר: מותרות ולא אסרו אותן חכמים משום 'שניות'.