יבמות דף כ

דף כ עמוד א
* "איסור מצוה ואיסור קדושה - חולצת ולא מתייבמת". (ולפי ביאור המשך המשנה: איסור מצוה = שניות לעריות שגזרו סופרים (חז"ל) עליהם; איסור קדושה = נשים שאסורות בלאו על היבם).
* לפי רבי יהודה (בברייתא): "איסור קדושה" אלו 'שניות מדברי סופרים', ומדוע נקראו כך? אביי: כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש, רבא: קדש עצמך במותר לך.
* אלמנה מן הנישואין שנופלת ליבום לפני כהן גדול - אין עשה (של הייבום) דוחה את לא תעשה ועשה (שיש באלמנה), ולכן לא מתייבמת.

דף כ עמוד ב
* אלמנה מן האירוסין שנופלת ליבום לפני כהן גדול - מובאות חמש אפשרויות (אחת מהן בעמוד א) להסביר מדוע לא מתייבמת ואין עשה (של ייבום) דוחה את לא תעשה (של איסור אלמנה לכהן גדול).
* כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה - אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב, ואם לאו יבא עשה וידחה את לא תעשה.