יבמות דף יח

דף יח עמוד א
* הגמרא מביאה סיוע לרב יהודה הסובר ש'יש זיקה', ודוחה את הסיוע, ואח"כ מביאה שתי קושיות על רב יהודה, ומתרצת.
* לדעת רבי מאיר: 'אין זיקה' ו'אסור לבטל מצות יבמין'.
* לדעת רבן גמליאל: 'אין זיקה' ו'מותר לבטל מצות יבמין'.

דף יח עמוד ב
* דברי רב יהודה, ששומרת יבם שמתה אסור באמה (כי סובר ש'יש זיקה'), נאמרו בשם שמואל (ורב חולק על שמואל).
* לדעת רבי אושעיא (בסוגיה של 'אשת אחיו שלא היה בעולמו'): רבי שמעון חולק על חכמים גם ב'נולד ואח"כ ייבם' (בנוסף ל'ייבם ואח"כ נולד').
* הגמרא מבררת באיזה מציאות יש דין "אשת אחיו שלא היה בעולמו" (שהיא פטורה מן היבום והחליצה) לדעת רבי שמעון.