יבמות דף יז

דף יז עמוד א
* שמואל חולק על רב אסי (שבעמוד הקודם) וסובר שעובד כוכבים שקידש בזמן הזה לא חוששין לקדושין.
* קבלה בידינו, שאותן בנות עשרת השבטים שגלו בגלות אשור, נבקע רחמן מלקלוט זרע ונעשו עקרות.
* עתידים ישראל לעשות יום טוב כשתחרב תרמוד (משום שממזרים הם ומתערבים בישראל ופוסלים אותן).
* המשנה הראשונה בפרק שני, המתחיל בסוף עמוד זה, עוסקת בדין "אשת אחיו שלא היה בעולמו".

דף יז עמוד ב
* המקור לכך ש'אשת אחיו שלא היה בעולמו' אסורה ביבום ופוטרת את צרתה הוא מהפסוק "כי ישבו אחים יחדו" (שהיתה להם ישיבה אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו).
* המקור לכך שדין יבום לא חל באחיו מן האם (אלא רק באחיו מן האב) - לדעת רב: מהמילה "יחדיו", לדעת רבה: גזירה שווה ("אחים") מבני יעקב.
* שומרת יבם שמתה - לדעת רב: מותר באמה (כי 'אין זיקה'), לדעת רב יהודה: אסור באמה (כי לדעתו 'יש זיקה').