שבת דף יט

דף יט עמוד א
* מותר לתת מזונות בשבת לפני הכלב או הנכרי בחצר, ואין צריך אח"כ למנוע מהם להוציא זאת מהחצר.
* הגמרא מפרטת באיזה אופן מותר לשלוח איגרת ביד נכרי לפני שבת.
* אין מפליגין בספינה (לדבר הרשות) פחות מג' ימים קודם לשבת.
* אין צרין על עיירות של נכרים פחות מג' ימים קודם לשבת, ואם התחילו אין מפסיק.
* בגדים לבנים קשה לכבס יותר מאשר בגדים צבעוניים.
* בית שמאי התירו טעינת קורת בית הבד ועיגולי הגת בערב שבת (מבעוד יום) לאחר שכבר ריסק את הזיתים והענבים מבעוד יום, כי גם אם יעשה מלאכה זו בשוגג בשבת לא חייב חטאת, ולכן לא גזרו על כך מבעוד יום.

דף יט עמוד ב
* רבי יוסי בר חנינא ורבי אלעזר נחלקו מי הוא התנא של המשנה הסובר שכל דבר העתיד להיסחט מעצמו אין בו איסור סחיטה מן התורה בשבת, והגמרא מבררת ודנה במחלוקתם.
* הגמרא מביאה שלושה מקרים בהם נחלקו רב ושמואל במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון לגבי דין מוקצה.
* המשנה מביאה בתחילתה מקרים בהם אסור להתחיל מלאכה בערב שבת על מנת שתגמר בשבת.