יבמות דף יב

דף יב עמוד א
* לדעת שמואל: צרת ממאנת אסורה על היבם שמיאנה בו (גזירה משום צרת בתו ממאנת).
* לדעת רב אסי: צרת אילונית אסורה (אם הכיר בה כשנשאה שהיא אילונית ואין כאן מקח טעות), ולדעת רבא: מותרת להתייבם.

דף יב עמוד ב
* לדעת רבי יוחנן: צרת ממאנת, צרת אילונית, צרת מחזיר גרושתו - כולן מותרות.
* לדעת רבי מאיר: שלוש נשים מותרות לתת מוך במקום תשמיש כשהן משמשות כדי שלא יתעברו - קטנה (שמא תתעבר ושמא תמות), מעוברת (שמא תעשה עוברה סנדל), מניקה (שמא תגמול בנה וימות).
* חכמים חולקים על רבי מאיר וסוברים שקטנה משמשת כדרכה והולכת ומן השמים ירחמו (שלא תתעבר ותמות) משום שנאמר שומר פתאים ה'.
* ישנה מחלוקת אם "בנים הרי הם כסימנים" או עדיפים מסימנים.