יבמות דף ז

דף ז עמוד א
* עבודת הקרבנות דוחה שבת.
* אם היה רוצח כהן ורוצה לעבוד עבודה - בית-דין שולחים ומביאין אותו למות אלא אם כן היה על גגו של מזבח ועבודה בידו.
* הגמרא ממשיכה לברר מדוע היה צורך במילה "עליה" כדי ללמד שאחות אשה שהיא בכרת אינה נדחית מפני עשה של יבום.
* דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד - לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא.
* דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש - אי אתה רשאי להחזירו לכללו עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש.

דף ז עמוד ב
* מה חטאת טעונה מתן דמים ואימורים לגבי מזבח - אף אשם טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח (בנוסף למתן דמים בבהן יד ובהן רגל ואזן הימנית).
* הגמרא ממשיכה גם בעמוד זה לברר מדוע היה צורך במילה "עליה" כדי ללמד שאחות אשה שהיא בכרת אינה נדחית מפני עשה של יבום.
* אסור לטבול יום להיכנס להר הבית [=מחנה לויה] (לפי פשט הברייתא: מהתורה, לדעת רבי יוחנן: מדרבנן).