יבמות דף ו

דף ו עמוד א
* הגמרא דוחה שלוש אפשרויות (אחד בסוף העמוד הקודם, אחד בעמוד זה, ואחד בעמוד הבא) למציאת מקור שעשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת.
* כהן שאמר לו אביו להיטמא בבית הקברות כדי להשיב אבידה, או שהיתה עומדת האבידה מחוץ לבית הקברות ואמר לו אל תחזיר - לא ישמע לו.
* בנין בית המקדש לא דוחה שבת.

דף ו עמוד ב
* אדם לא צריך להתיירא מהמקדש אלא ממי שהזהיר על המקדש (הקב"ה).
* אי זו היא מורא מקדש? לא יכנס אדם בהר הבית במקלו במנעלו בפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו ולא יעשנו קפנדריא ולא ירוק - ואף בזמן שאין בית המקדש קיים.
* "לא תבערו אש בכל מושבותיכם" - לדעת רבי יוסי: הבערה ללאו יצתה, לדעת רבי נתן: לחלק.