יבמות דף ה

דף ה עמוד א
* בגמרא מובאים שלושה ניסיונות (שנדחו) למצוא מקור לשיטת חכמים שעשה דוחה לא תעשה.
* התנא בברייתא הראשונה בעמוד סובר ש"הקפת כל הראש שמה הקפה" (איסור "לא תקיפו פאת ראשכם" הוא לא רק כאשר מגלח פאות ראשו בלבד אלא גם כאשר מגלח את כל שערות ראשו).
* אין עשה דוחה לא תעשה ועשה.

דף ה עמוד ב
* למסקנת הגמרא: לדעת חכמים המקור לכך שעשה דוחה לא תעשה נלמד מהמילה "שעטנז".
* הגמרא מבררת מה המקור לכך שעשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת.
* במילה פסח ותמיד - עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, אך הגמרא מבארת מדוע לא ניתן ללמוד מהם לכל שאר לא תעשה שיש בהם כרת.