מועד קטן דף כד

דף כד עמוד א
* אבל שלא פרע ושלא פירם - חייב מיתה.
* אבל אסור לשמש מטתו בימי אבלו, ומעשה באחד ששימש מטתו בימי אבלו ושמטו חזירים את גוייתו.
* לדעת שמואל - כל קרע שאינו נעשה בשעת חימום (בשעת התחלת הצער, בשעת מיתה) - אינו קרע.
* למרות שאין אבילות בשבת - הרי שלדעת ר' יוחנן דברים שבצינעא נוהג בהם אבלות בשבת.

דף כד עמוד ב
* בברייתא מובאים דינים ודעות שונות לגבי אופן הקבורה וההספד על תינוקות וילדים קטנים.
* לעצרת יש תשלומים כל שבעה (ומי שלא הביא קרבן ראיה וחגיגה יכול להשלים עד 7 ימים).
* אם היה אבל יום אחד לפני עצרת - אז יום זה נחשב ל-7 ימים (ובכך הסתיימה ה'שבעה') ועצרת עצמה נחשבת ל-7 ימים (ובכך הסתיימו 14 יום מתוך ה'שלושים').