מועד קטן דף כג

דף כג עמוד א
* אסור לאבל לשאת אשה עד 30 יום מתחילת האבלות.
* מתה אשתו - אסור לישא אשה אחרת עד שיעברו עליו 3 רגלים (ולדעת ר' יהודה - 2 רגלים), אך אם אין לו בנים או שיש לו בנים קטנים - רשאי לישא לאלתר.

דף כג עמוד ב
* יש מחלוקת (בין בני יהודה לבני הגליל) אם יש אבלות בשבת או לא.
* יש מחלוקת תנאים אם מי שמתו מוטל לפניו (ועדיין לא נקבר) מותר בתשמיש המטה בשבת או לא.