מועד קטן דף כא

דף כא עמוד א
* האבל צריך לקרוע כאשר הוא עומד ולא כאשר יושב.
* אלו דברים שאבל אסור בהן: אסור במלאכה וברחיצה ובסיכה ובתשמיש המטה ובנעילת הסנדל, ואסור לקרות בתנ"ך ולשנות במשנה במדרש ובהלכות ובהש''ס ובאגדות ואם היו רבים צריכין לו אינו נמנע.
* יש מחלוקת תנאים מתי אסור לאבל להניח תפילין (ביום הראשון של ה'שבעה' או גם ביום השני)

דף כא עמוד ב
* ג' ימים הראשונים של ה'שבעה' אסור האבל במלאכה, מכאן ואילך עושה בצינעא בתוך ביתו.
* ג' ימים הראשונים של ה'שבעה' אינו הולך האבל לנחם אבלים אחרים, מכאן ואילך הולך ואינו יושב במקום המנחמין אלא במקום המתנחמין.
* בהמשך העמוד, מובאים 2 דינים נוספים בהם יש הבדל בין ג' ימים ראשונים של ה'שבעה' לימים שלאחר מכן.