שבת דף יד

דף יד עמוד א
* אדם האוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה - לדעת רבי אליעזר: נעשה גופו ראשון לטומאה, ולדעת רבי יהושע: נעשה גופו שני לטומאה.
* הגמרא מבארת את טעם הגזירה שגזרו על הדברים הבאים לפסול את התרומה: האוכל מאכלים טמאים, השותה משקים טמאים, הבא ראשו ורובו במים שאובים, טהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים, ספר, ידים.
* האוחז בידיו ספר תורה ערום בלא מטפחת - נענש שאחר מותו יקבר ערום בלא שכר אותה המצוה שבגללה החזיק את הספר.

דף יד עמוד ב
* טבול יום פוסל במגעו את התרומה מדין תורה.
* אוכלים הנוגעים במשקין שבאו לידי טומאתם מחמת שנגעו בסתם ידים, נעשו שניים לטומאה ופוסלים את התרומה.
* כלים שנגעו במשקין שבאו לידי טומאתם מחמת שנגעו בשרץ, נעשו שניים לטומאה ופוסלים את התרומה.
* יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה על ארץ העמים, ועל כלי זכוכית שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה על כלי מתכות, שמאי והלל גזרו טומאה על הידים.
* בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה: "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני", "חכם בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר".