שבת דף יב

דף יב עמוד א
* מותר לאדם לצאת בתפילין סמוך לחשיכה בערב שבת (ואין חוששים שמא יצא בהם לאחר שתחשך).
* חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה (קל וחומר מציץ).
* חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשכה (ויש בהלכה זו דבר גדול להפרישו מאיסור שבת).
* האיסור האמור במשנה לפלות את כליו בשבת הוא דוקא בלילה לאור הנר (שמא יטה).
* אין פולין כינים מהבגדים ברשות הרבים, מפני הכבוד.
* אין משדכין את התינוקות לארס ולא את התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות ואין מנחמין אבלים ואין מבקרין חולין בשבת דברי בית שמאי, ובית הלל מתירין.

דף יב עמוד ב
* לדעת רבי חנינא (כשיטת רבי יוסי): מי שיש לו חולה בתוך ביתו - צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל.
* בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת (מפני שמצטער).
* כל השואל צרכיו בלשון ארמי - אין מלאכי השרת נזקקין לו, שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי.
* השכינה נמצאת למעלה מראשותיו של חולה.
* מותר לקרוא לאור הנר בשבת כשאין חשש שיבוא להטות את הנר, כגון: שני אנשים שקוראים בענין אחד (כי האחד יזכיר לשני אם יבוא להטות), וכגון: אדם חשוב (כי לא רגיל להטות את הנר).
* ההלכה היא שמותר לשמש שאינו קבוע לבדוק את נקיון הכלים לאור הנר של שמן, אך נחלקו האמוראים אם אף מורין כן לרבים או לא.